10 lý do để bạn trở thành Au Pair

10 lý do ?? b?n tr? thành Aupair

Au Pair mang l?i cho các b?n tr? nhi?u tr?i nghi?m thú v? v? cu?c s?ng và v?n hóa Âu – M? và s? tr??ng thành sau 1 n?m tham gia ch??ng trình Aupair.

V?i chia s? c?a nhi?u b?n sinh viên khi tham gia ch??ng trình, ??c Vi?t VAV t?ng h?p l?i nh?ng lý do c? b?n nh?t ?? tr? thành Au Pair ? bài d??i ?ây.

  1. Du l?ch t?i ??t n??c mà mình mong m?i ??n m?t l?n trong ??i

Còn gì tuy?t v?i h?n khi ???c ng?i trên nh?ng chuy?n xe, chuy?n tàu rong ru?i kh?p các bãi bi?n ??y n?ng, các tòa nhà ch?c tr?i và nhi?u c?nh quan thiên nhiên k? v?. M?i vùng ??t ?i qua ??u mang trong mình nh?ng bí ?n riêng v? l?ch s?, ??a lý, ?i?u ?ó càng khi?n cho vi?c khám phá vùng ??t m?i tr? nên thú v?.

  1. Có th? ch?n b?t k? gia ?ình nào mình thích

B?n có th?i gian ???c trò chuy?n, trao ??i v?i nhi?u gia ?ình cùng lúc, do ?ó, b?n có s? l?a ch?n gia ?ình t?t nh?t cho chuy?n ?i Aupair kéo dài 1 n?m c?a mình.

  1. D?p ?? t?n h??ng các k? ngh? cùng gia ?ình

M?t n?m, b?n s? có t? 2-3 l?n ?i ngh? ng?n/dài ngày v?i gia ?ình nuôi. ?ây là th?i ?i?m b?n cùng gia ?ình t?n h??ng quãng th?i gian vui v?, ?m áp và thân thi?n v?i gia ?ình nuôi, c?i thi?n m?i quan h? t?t ??p v?i gia ?ình. Và bi?t ?âu ?ó, b?n có th? khám phá ra nh?ng ?i?u hay ho, thú b? h?n n?a ??y.

  1. Th?i gian r?nh r?i có th? ?i du l?ch b?t c? n?i nào mình thích m?t mình khám phá nh?ng vùng ??t m?i

Ngoài th?i gian ngh? cùng gia ?ình, b?n s? có th?i gian dành cho mình và b?n bè trong kho?ng 2-4 tu?n trong n?m. Quãng th?i gian này b?n có th? l?a ch?n du l?ch b?i 1 mình khám phá vùng ??t m?i hay cùng b?n bè du l?ch, shopping, café hay tham gia các khóa h?c ng?n ngày.

  1. Không ph?i tr? b?t k? chi phí nào t? ?n, ?, h?c, sinh ho?t, b?o hi?m, ?i l?i trong thành ph?… mà có th? ti?t ki?m ???c nhi?u t? kho?n ti?n tiêu v?t.

 

  1. Hi?u bi?t thêm m?t n?n v?n hóa và ngôn ng? m?i

B??c chân ra ngoài là m?t th? gi?i m?i, khác l? v?i nh?ng gì b?n tr?i qua t?i ??t n??c mình, b?n s? có nh?ng tr?i nghi?m th?c t? v? v?n hóa ph??ng Tây mà không ph?i ch? ??c qua sách, báo. Sau 1 n?m tham gia Au Pair, b?n bè s? ng?c nhiên v?i trình ?? ngo?i ng? nh? ng??i b?n x? c?a b?n ??y.

  1. K?t b?n v?i các Aupair, gia ?ình, b?n bè cùng l?p và các ng??i dân b?n x?

Thông qua các s? ki?n t? ch?c cho các b?n Au Pair c?a T? ch?c Aupair Qu?c t?, b?n ???c g?p g?, làm quen và k?t b?n v?i nhi?u b?n tr? ??n t? nhi?u qu?c gia trên th? gi?i v?i nh?ng n?n v?n hóa và s?c màu riêng c?a h?.

  1. B?n thân tr? nên t? ch?, ??c l?p và t? tin h?n

Tham gia Aupair 1 n?m, b?n s? tr??ng thành và ??c l?p h?n, bi?t cách qu?n lý th?i gian m?t cách hoàn h?o h?n. B?n s? ph?i t? mình gi?i quy?t nh?ng khó kh?n g?p ph?i trong cu?c s?ng, ?i?u này làm b?n chín ch?n và t? tin h?n r?t nhi?u.

  1. C? h?i ngh? nghiêp s? m? r?ng v?i nh?ng ng??i có kinh nghi?m và hi?u bi?t nh? b?n

Th?i gian s?ng ? n??c ngoài b?n h?c ???c nhi?u ?i?u trong cu?c s?ng, công vi?c và l?i s?ng. ?i?u ?ó khi?n b?n tr? nên khác bi?t h?n các b?n ??ng trang l?a, b?n s? hoàn toàn t? tin b??c vào môi tr??ng làm vi?c n??c ngoài và s? ???c ?ánh giá cao. Ngoài ra, có ???c m?i quan h? thân thi?t v?i gia ?ình c?ng là m?t ?i?u tuy?t v?i cho b?n. Nhi?u b?n Au Pair ?ã ???c gia ?ình nuôi  tìm ki?m nh?ng công vi?c v?i m?c l??ng cao khi tr? v? Vi?t Nam.

  1. Và quan tr?ng là nâng cao giá tr? b?n thân v?i t?t c? nh?ng ?i?u trên

Aupair qu? là m?t ch??ng trình tuy?t v?i cho b?n, không ch? th?a mãn ?am mê du l?ch, khát khao cháy b?ng ??t chân t?i vùng ??t m?i mà còn là d?p ?? b?n t? kh?ng ??nh và nâng cao giá tr? b?n thân.

??ng ??c thêm n?a mà hãy hành ??ng ngay ?i thôi, n?u không b?n s? ch?m chân h?n nh?ng ng??i khác!

  air max 97 air max 97

Categorised in: