4 cách để gặp gỡ làm quen mọi người trong thời gian làm Aupair

M?t trong nh?ng m?i quan tâm chính c?a các Aupair m?i ?ã suy ngh? tr??c khi bay t?i tr?i Tây là “Làm th? nào ?? tôi g?p g? làm quen v?i nh?ng ng??i b?n m?i?” D??i ?ây là b?n cách c?u Aupair ?ã g?p nh?ng ng??i ? ??c và các b?n c?ng có th? dùng cách này ?? g?p g? b?n bè m?i!

Ch??ng trình giao l?u v?n hóa Aupair là c? h?i c?c t?t ?? g?p g? b?n bè

Làm quen m?i ng??i ngay ? t? ch?c Aupair

N?i s? c?a tôi v? vi?c g?p g? m?i ng??i t?i ??t n??c m?i ?ã k?t thúc g?n nh? ngay l?p t?c khi g?p g? các b?n Aupair khác. Ban ??u tôi ?ã b? cu?n hút b?i nhi?u ng??i quá khác nhau nh?ng l?i ?ang cùng m?t v? trí và th?i ?i?m khi b?t ??u tr?i nghi?m hành trình Aupair m?i này! Và nh?ng gì tôi phát hi?n ra là chúng tôi ?ã không khác nhau gì c? khi chúng tôi chia s? nh?ng s? thích chung: tình yêu c?a chúng tôi cho tr? em, các cu?c phiêu l?u, du l?ch và s? nhi?t tình c?a chúng tôi ?? tr? thành m?t công dân th? gi?i m?i b?ng cách quy?t ??nh r?i b? nhà c?a c?a chúng tôi trong n?m ?? th? nghi?m và h?c h?i n?n v?n hóa khác.

M?t s? ng??i tôi g?p t?i t? ch?c Aupair Vietnam v?n liên l?c v?i tôi sau b?n n?m t? nh?ng ngày ??u tiên c?a cu?c phiêu l?u làm thay ??i cu?c s?ng c?a tôi!

Tham gia các s? ki?n Aupair ??a ph??ng

Khi b?n ??n nhà gia ?ình ch?, ??i di?n Aupair ??a ph??ng s? ??n ti?p ?ón b?n t?i sân bay. H? s? gi?i thi?u v?i b?n nh?ng gì b?n c?n chú ý và các ho?t ??ng c?a các Au Pair ??a ph??ng khác. Ngoài ra, t?i các khu v?c v?i m?t s? l??ng l?n các Aupair, h? c?ng có th? t? mình t? ch?c các bu?i g?p g? giao l?u t?i các ?i?m du l?ch hay quán cafe. Tham d? càng nhi?u ho?t ??ng v?i Aupair ??a ph??ng càng t?t! T?t c? các Aupair ??u có ?i?m chung là hòa ??ng và vui v?, b?n có th? h?c ???c r?t nhi?u t? h? ??y.

Tham gia ho?t ??ng c?ng ??ng tình nguy?n

Ngoài vi?c h?c m?t cái gì ?ó m?i và phát tri?n công vi?c chính là ch?m sóc tr? nh? c?a mình, các khóa h?c b?n b?t bu?c b?n ph?i tham gia trong k? ho?ch 1 n?m Aupair là m?t c? h?i tuy?t v?i ?? g?p g? nhi?u ng??i h?n. Nh?ng không d?ng l?i ? các l?p h?c yêu c?u c?a b?n. Các th? vi?n và trung tâm c?ng ??ng là nh?ng ??a ?i?m tuy?t v?i khác ?? g?p g? m?i ng??i trong khi b?n h?c. R?t nhi?u n?i t? ch?c các khóa h?c ng?n trong m?t ngày và các ho?t ??ng nh? chi?u phim ?êm, các ch??ng trình tình nguy?n, h?i th?o vi?t lách sáng t?o và nhi?u s? ki?n c?ng ??ng khác ???c t?o ra cho xã h?i và giáo d?c.

Hãy s?ng hòa nh?p v?i c?ng ??ng

Ng??i ??c c?ng ???c bi?t ??n là ng??i r?t thân thi?n và c?i m? vì v?y ??ng ng?c nhiên n?u ai ?ó b?t ??u m?t cu?c trò chuy?n v?i b?n trong công viên trong khi b?n ch?m sóc tr? em, ch? ??i ? tr?m xe buýt ho?c th?m chí trong dòng ng??i t?i siêu th?. Hãy t?n d?ng các c? h?i này! B?n có th? g?p các Au Pair khác, vú em ho?c cha m? có th? tr? thành b?n bè ?? h?c h?i ph??ng pháp ch?m sóc tr? nh?. pandora brazalete pandora brazalete

Categorised in: