5 cách dạy trẻ mà Au Pair Đức nên học hỏi

5 cách d?y tr? mà Au Pair ??c nên h?c h?i

H?n 99,9% các ông b? bà m? ??c r?t coi tr?ng vi?c giáo d?c con cái, vì h? cho r?ng rèn luy?n nh?ng ph?m ch?t ??o ??c và tính cách c?a chúng ngay t? nh? s? giúp chúng d? dàng v??t qua nh?ng tr? ng?i v? sau, và ??t ???c nh?ng thành công ?áng k?. Chính vì th?, các b?n Au Pair nên h?c h?i cách giáo d?c c?a các b?c cha m? ng??i ??c ?? tìm ra cách ?ng x? phù h?p nh?t trong v?n hóa giáo d?c tr? em ? ??c. Cùng ??c Vi?t VAV ?i?m qua 5 cách d?y tr? mà các ông b? bà m? ??c tâm ??c nh?t.

1. Rèn luy?n kh? n?ng t? l?p

Ba m? hoàn toàn có th? rèn cho bé tính t? l?p ngay t? khi bé b?t ??u có th? ng?i v?ng và  c?m thìa ?n c?m. Các bà m? c?ng s?n sàng tâm lý ?? thu d?n chi?n tích c?a các cô c?u sau b?a ?n.

 

Khi tr? lên 3 tu?i, chúng có th? ng?i ?n cùng ng??i l?n m?t cách t??ng ??i g?i là “nghiêm túc”. Quan tr?ng nh?t là h? không bao gi? bón c?m và không ép con ?n c?m. Vi?c chu?n b? các món ?n ngon, giàu dinh d??ng là c?a m?, còn vi?c ?n và ?n nh? th? nào là cách c?a con.

2. C? v? tr? ??i m?t v?i thách th?c

Theo t? t??ng c?a các b?c cha m? các n??c Á ?ông – khi th?y con cái ??i m?t v?i r?i ro, h? s? giúp con gi?i quy?t v?n ??. Nh?ng cha m? ng??i ??c thì không, h? c? v? con ??i di?n v?i nh?ng th? thách v??t quá n?ng l?c b?n thân. H? luôn khuy?n khích con tr? ph?i bi?t t? ??ng d?y t? nh?ng b??c chân ch?p ch?ng ??u tiên c?a cu?c ??i.

3. ??i m?t v?i các cô c?u b??ng b?nh

Tr? em ng??i ??c c?ng gi?ng nh? m?i ??a tr? trên th? gi?i, ??u thích nhõng nh?o, thích ?òi mua ?? ch?i, bánh k?o,… ?? ??i phó v?i tính cách này c?a con tr?, các b?c cha m? ph?i ??a ra m?t bi?n pháp c?ng r?n, cho tr? nh?n th?c ???c b?n ch?t c?a v?n ??. Tuy?t ??i không nuông chi?u hay nói d?i tr? cho qua chuy?n. M?t bà m? ng??i ??c ?ã nói v?i ??a con ?òi mua m?t chi?c xe ?ua ?? ch?i lo?i l?p ráp r?ng “N?u nh? con có kh? n?ng mua cho mình m?t chi?c xe ?ua l?p ráp, con có th? mua. N?u nh? không có, v?y con ch? có th? t? b? thôi”. ??a bé c?m th?y mình không có kh? n?ng nên không làm ?n n?a và li?n ngoan ngoãn theo m? v? nhà.

4. D?y tr? bi?t gánh vác trách nhi?m t? nh?

Ngay t? nh?, b? m? ??c ?ã rèn luy?n tính t? l?p và trách nhi?m ? m?t ??a tr? và h? t?n d?ng m?i c? h?i ?? t?p cho con ??c tính này. Ch?ng h?n, khi m? làm bánh, con s? b?t gh? lên xem và h?c h?i. Khi gi?t qu?n áo, ng??i m? s? cho phép con mình t? b? qu?n áo vào máy gi?t. Khi d?n d?p nhà c?a, h? s? cho con mình t? lau m?t khu v?c nh? trong nhà,…

 

Tr? em s? h?c h?i m?t cách nhanh chóng và chúng nh? m?i th? r?t lâu. ?ó là cách h? mu?n con tr? nh?n th?c ???c trách nhi?m ??i v?i b?n thân và các m?i quan h? khác ngay t? ?? tu?i r?t nh?.

5. Tôn tr?ng tr? em, ch? tr??ng “??n tr??c ???c tr??c” ch? không nh?n m?nh chia s?

 

?a s? các bà m? ??c ch? tr??ng: “Ai ??n tr??c ng??i ?ó ch?i tr??c, nh?ng b?n nh? khác ph?i h?c cách ch? ??i”. Các bé ??u c?m th?y thích ?i?u này. Tôn tr?ng nhân cách ??c l?p c?a tr?, tôn tr?ng quy?n l?i ?u tiên c?a tr? là r?t quan tr?ng. ?i?u này góp ph?n nuôi d??ng lòng t? tôn và t? tin cho tr? ngay t? nh?ng b??c giáo d?c ??u tiên.

V?i 5 cách d?y con c?a ng??i ??c k? trên, ??c Vi?t VAV hy v?ng các b?n ?ã ?ang và s? tr? thành Au Pair ??c s? có th? tích góp thêm th?t nhi?u thông tin b? ích trong cu?n nh?t ký hành trình Au Pair c?a riêng mình b?n nhé!

  nike air max nike air max

Categorised in: