5 cách để vượt qua “Shock văn hóa” và nỗi nhớ nhà cho các Aupair

5 cách ?? v??t qua “Shock v?n hóa” và n?i nh? nhà cho các Aupair

Làm Aupair t?i m?t ??t n??c m?i là cu?c phiêu l?u ?áng nh? trong c? ??i b?n nh?ng nó có th? ?i kèm v?i m?t s? khó kh?n b?t ng?, nh? cú s?c v?n hóa hay n?i nh? nhà.

Nh?ng c?m xúc này là hoàn toàn bình th??ng. Trong th?c t?, n?i nh? nhà ???c ?? c?p trong các câu truy?n c? x?a nh? S? thi Hy L?p The Odyssey c?a Homer! B?t k? b?n bao nhiêu tu?i ho?c b?n ??n t? ??t n??c nào, b?n ??u có th? s? ph?i tr?i nghi?m cú s?c v?n hóa và n?i nh? nhà t?i m?t s? th?i ?i?m trong chuy?n ?i c?a b?n.

Các Aupair ??c khác có th? cùng b?n v??t qua n?i nh? nhà và shock v?n hóa

?i?u quan tr?ng là b?n c?n nh?n ra r?ng cú s?c v?n hóa và n?i nh? nhà s? không kéo dài mãi mãi. Có r?t nhi?u ?i?u b?n có th? làm ?? có th? tr?i qua giai ?o?n ?i?u ch?nh này. D??i ?ây là 5 cách b?n có th? th? ?? có m?t cu?c s?ng m?i tho?i mái khi làm Aupair ??c.

  1. Lên m?t danh sách nh?ng ?i?u b?n mu?n khám phá ? ??c

Vi?t xu?ng t?t c? m?i th? b?n mu?n tr?i nghi?m trong n?m Au Pair c?a b?n, cho dù ?ó là ??n th?m California ho?c ??n gi?n ch? là ?n m?t cái bánh k?p th?t ??n gi?n c?a M?. ?i?u này s? làm b?n r?t hào h?ng cho t?t c? nh?ng cu?c phiêu l?u mà b?n s? tr?i qua sau ?ó!

  1. Hãy liên l?c v?i gia ?ình và b?n bè, nh?ng không quá nhi?u!

R?t d? dàng ?? liên l?c v?i nh?ng ng??i thân yêu c?a b?n ? nhà và ?i?u quan tr?ng là b?n có ???c s? h? tr?, ??ng viên t? h?. Tuy nhiên, c? g?ng không ?? dành nhi?u gi? m?i ngày trên Skype – ?i?u này có th? làm b?n b? l? nh?ng gì ?ang x?y ra xung quanh b?n.

  1. Làm nh?ng gì mà b?n yêu thích

B?n ?ã ?i làm tình nguy?n r?t nhi?u khi ? trong n??c? Có l? b?n yêu thích t?p Gym hay Yoga? Dù s? thích c?a b?n là gì, hãy ch?c ch?n là s? ti?p t?c nó ? ??c. ?i?u này s? làm cho b?n c?m th?y tho?i mái và ?ó là m?t cách tuy?t v?i ?? g?p g? m?i ng??i!

  1. Luôn kh?e m?nh

B?n c?n chú ý ?? cân b?ng gi?a vi?c th? nh?ng món ?n m?i thú v? và vi?c ?n u?ng nh?ng hoa qu? th?c ?n mà c? th? b?n c?n! Vi?c này, c?ng nh? t?p th? d?c, có th? thúc ??y tâm tr?ng c?a b?n t?t h?n. Hãy c? g?ng v?n ??ng th??ng xuyên, ??n gi?n nh? vi?c t?p ?i v?i ??a tr? nhà host c?a b?n hay th? d?c th? thao v?i các Aupair khác t?i ??c

  1. Ghi l?i nh?t ký hành trình c?a b?n

Ghi nh?t ký kinh nghi?m trong m?t n?m làm Aupair c?ng s? giúp b?n v??t qua giai ?o?n nh? nhà khó kh?n. Nó c?ng có th? giúp b?n nh? l?i m?t n?m Aupair ?áng nh? sau này! N?u không thích vi?t lách, b?n c?ng có th? làm nh?t ký video ho?c nh?t ký ?nh.

  oficialairmax oficialairmax

Categorised in: