5 Gợi ý hoạt động vui vẻ với trẻ nhỏ cho các Aupair

5 G?i ý ho?t ??ng vui v? v?i tr? nh? cho các Aupair

Khi làm Aupair, b?n c?n m?t chút sáng t?o, khám phá và g?n k?t v?i nh?ng ??a tr? trong host family. Tuy nhiên, ?ôi khi r?t khó ?? ngh? ra ho?t ??ng giáo d?c v?a vui v? v?a b? ích m?t mình. Vì v?y, Aupair Vietnam s? g?i ý cho b?n m?t s? m?o và th? thu?t ?? b?n có th? s? d?ng b?t c? khi nào c?n thi?t.

1. Các ho?t ??ng h?c t?p cho tr?

Các b?c cha m? ??c tin r?ng m?i ho?t ??ng c?n ph?i có m?t m?c ?ích, th?m chí n?u b?n c?n ph?i ?n nó d??i m?t hình th?c khác. Có m?t danh sách r?t thú v? cho ho?t ??ng này, ??n c? nh? là tr?ng h?t gi?ng trong nón kem phân h?y sinh h?c, t?i tr? s? không bao gi? nh?n ra chúng c?ng ?ang h?c t?p!

2. Trang trí l?i không gian cho tr?

Tìm cách ?? ti?t ki?m ti?n nh?ng mu?n cho t?i nh? m?t không gian ch?i? ?ôi khi t?t c? ph?i làm là m?t vài chi?c gh? ??m và ch?n ?? xây d?ng m?t ch? ch?i tuy?t nh?t!

3. Trò ch?i trong nhà

N?u th?i ti?t l?nh ho?c quá nóng b?c thì nên ?? tr? con ch?i trong nhà, ?ây là m?t s? ý t??ng tuy?t v?i khác nhau, t? phát tri?n k? n?ng v?n ??ng (?ánh bóng bay) hay rèn luy?n kh? n?ng t?p trung cho tr? (v? b?ng ngón tay).

4. Say Cheese!

Hãy cùng b?n tr? ch?p ?nh, quay video và chia s? chúng v?i b? m? nuôi khi h? không ? nhà ?? gia ?ình thêm g?n k?t. H?n n?a, b?n c?ng có th? cùng chúng làm nh?t ký hình ?nh, video ?? làm k? ni?m khi k?t thúc n?m Aupair ??y!

5. ??c truy?n

?ôi khi t?t c? chúng ta c?n ph?i làm là nh?t lên m?t cu?n sách hay và cùng l? tr? l?c trong m?t câu chuy?n. Có r?t nhi?u cu?n sách tuy?t v?i ?? l?a ch?n, hãy nh? r?ng b?n ?ã yêu thích nh?ng câu chuy?n k? t? ng??i l?n th? nào khi b?n còn là m?t ??a tr?. ??ng quên l?a ch?n nh?ng cu?n sách ý ngh?a n?a nhé.

?? có th? tham gia ch??ng trình Aupair, b?n c?ng ph?i là m?t ng??i yêu tr? nh? nên có l? vi?c tìm trò ch?i cùng tr? không ph?i là v?n ?? khó kh?n. Các gia ?ình host c?ng luôn quan ni?m “Happy Aupair, happy kids” nên b?n c?ng c?n có m?t tinh th?n th?t t?t ?? có th? ch?m sóc và ch?i cùng tr? con n?a.

Chúc các Aupair thành công!

  michael kors rebajas michael kors rebajas

Categorised in: