Chương trình Aupair Đức – Áo của Đức Việt VAV

Ch??ng trình Aupair t?i ??c – Áo

 

 1. Nô?i dung ch??ng tri?nh :

Ch??ng trình Aupair là m?t hình th?c giao l?u v?n hóa qu?c t? mà ? ?ó các b?n tr? s? ???c ra n??c ngoài và sinh s?ng trong gia ?ình ng??i b?n x? m?t n?m mà không h? m?t b?t c? chi phí sinh ho?t nào. ?ây là m?t con ???ng ng?n nh?t, ti?t ki?m chi phí nh?t n?u b?n mu?n sinh s?ng và khám phá m?t môi tr??ng m?i l?. Là ch??ng trình ?ã ???c r?t nhi?u b?n tr? l?a ch?n ?? th?a mãn m? ??c ?i du l?ch, tr?i nghi?m m?t cu?c s?ng m?i và nâng cao trình ?? ngo?i ng?. Không nh?ng v?y, tham gia ch??ng trình Aupair ?i ??c – Áo c?ng cung c?p cho b?n m?t c? h?i ???c sinh s?ng dài h?n và h?c t?p t?i m?t tr??ng cao ??ng, ??i h?c t?i ??c – Áo.

 

 1. L?i ích trong khi tham gia ch??ng trình:
 2. ???c ? phòng riêng, ?? ??c riêng và ???c mi?n phí hoàn toàn phí sinh ho?t
 3. B? m? nuôi s? có trách nhi?m ?óng cho b?n: B?o hi?m, ti?n vé tàu xe, ti?n các khóa h?c ti?ng và v?n hóa
 4. Khi sang ??c/ Áo b?n s? ???c khám b?nh t?i các c? s? y t?, chi phí này do b? m? nuôi ??m nhi?m
 5. M?i tháng b?n s? nh?n ???c kho?n ti?n tiêu v?t ?? chi tiêu cá nhân th?p nh?t t?i ??c là 260 Euro ( kho?ng  400.000 VN?) và 483,5 Euro ( Kho?ng 12.000.000 VN?)  t?i Áo.
 6. ???c ti?p c?n v?i n?n v?n hoá và ngôn ng? Ph??ng Tây và có c? h?i du l?ch các n??c trong kh?i liên minh Châu Âu, làm quen và g?p g? nhi?u ng??i b?n m?i t?i n??c b?n ??a
 7. Tham gia các khóa h?c ngôn ng?, l?ch s? và v?n hoá – xã h?i??c/ Áo
 8. Th?i gian ngh?: M?t n?m sinh viên ???c ngh? 4 tu?n và 2 ngày/tháng. Thông th??ng b? m? nuôi ??u thu x?p k? ngh? và ?i du l?ch cùng b?n.

 • L?i ích sau khi k?t thúc ch??ng trình:
 1. Ngo?i ng? cá nhân v??t tr?i
 2. T?o ???c ?i?m nh?n trong CV        l?i th? khi xin vi?c trong t??ng lai
 3. M? r?ng m?i quan h? và ki?n th?c v?n hóa
 4. C? h?i ? l?i ?? h?c t?p t?i n??c b?n ??a
 5. Ti?t ki?m ???c m?t kho?n chi phí cho b?n thân

 

 1. ?i?u ki?n tham gia ch??ng trình:
 • ?? tu?i t? 18 – 26, ch?a l?p gia ?ình, ch?a có con
 • Có m?c ?ích th?c s? mu?n tìm hi?u ngôn ng? – v?n hoá các n??c s? d?ng ti?ng ??c
 • Yêu tr? em, bi?t làm n?i tr?, công vi?c nhà
 • Không vi ph?m pháp lu?t, có ph?m ch?t ??o ??c t?t, tinh th?n trách nhi?m
 • Có trình ?? ti?ng ??c t?i thi?u A2

 

 1. Các b??c tham gia ch??ng trình:
 2. H?c viên tìm hi?u, ??ng ký, n?p h? s? t?i Công ty Toàn C?u
 3. H?c viên nêu nguy?n v?ng c?a mình v? gia ?ình nuôi Công ty s? tìm gia ?ình nuôi phù h?p
 4. H?c viên nói chuy?n qua ?i?n tho?i, trao ??i th?, email, thông tin v?i b? m? nuôi tr??c khi ?i ??n quy?t ??nh chính th?c ch?n gia ?ình.
 5. Sau khi quy?t ??nh ch?n gia ?ình, sinh viên s? nh?n ???c toàn b? h? s? liên quan ??n vi?c xin VISA.
 6. Công ty Toàn C?u s? luy?n ph?ng v?n và h??ng d?n sinh viên th? t?c xin VISA t?i ??i S? Quán.
 7. Có VISA, sinh viên bay sang ??c, gia ?ình b? m? nuôi s? ?ón t?i sân bay.
 8. Sau 1 n?m tham gia ch??ng trình, sinh viên có th? ? l?i ?? ti?p t?c tham gia ch??ng trình du h?c t?i ??c n?u ???c ch?p nh?n b?i chính ph? và tr??ng h?c t?i ??c.

 

 1. Công vi?c c?a Aupair:

Thông th??ng trong gia ?ình nuôi có các em nh? d??i 17 tu?i, nên khi tham gia ch??ng trình, sinh viên c?n luôn ý th?c và x? s? nh? m?t ng??i anh, ch? c?.

Các công vi?c c? th?: Cùng b? m? nuôi chu?n b? các b?a ?n và các công vi?c nhà, ch?i cùng các em, giúp các em h?c bài, ??a ?ón các em ??n tr??ng n?u b? m? b?n ho?c các em ch?a th? t? ?i.

T?ng th?i gian làm vi?c: 05 gi?/ngày <=>30 gi?/ tu?n (k? c? th?i gian ch?i và giúp ?? các em h?c bài).

L?u ý: Chính ph? các n??c s? t?i (??c, Áo) nghiêm c?m l?i d?ng vi?c tham gia ch??ng trình nh?m m?c ?ích nh?p c?, c?ng nh? vi?c các gia ?ình nuôi (Gastfamilie) l?i d?ng Aupair làm Osin giúp vi?c. Vì v?y ng??i tham gia ch??ng trình ???c ??i x? nh? m?t thành viên trong gia ?ình. B? m? nuôi (Gasteltern) có trách nhi?m và ngh?a v? ??i v?i thành viên m?i.

 

 • H? s? c?n n?p:
 1. B?n ??ng ký tham gia Ch??ng trình Aupair ??c/ Áo ( H?c viên t? ?i?n khi ký h?p ??ng)
 2. H? chi?u, CMND, h? kh?u, S? y?u lý l?ch có xác nh?n ??a ph??ng
 3. B?ng c?p cao nh?t ho?c gi?y ch?ng nh?n ?ang là sinh viên
 4. B?ng ?i?m,ch?ng ch? ti?ng ??c A2 tr? lên
 5. Các ch?ng ch?, v?n b?ng khác (n?u có)
 6. Ch?ng nh?n s?c kh?e có xác nh?n không nhi?m viêm gan A,B và HIV
 7. 4 ?nh th? 3.5*4.5 (phong tr?ng) và nhi?u ?nh ??i t? (?nh rõ nét và th? hi?n tình yêu tr? em, các công vi?c gia ?ình, công vi?c v?i tr? nh?, càng tr? trung, t??i t?n càng t?t) (nên s? d?ng file m?m , copy ra USB khi mang ??n Công ty ho?c g?i qua mail cho cho Công ty)
 8. Th? g?i gia ?ình nh?n nuôi (Vi?t trên gi?y A4, ?ánh máy ho?c vi?t tay, th? hi?n lý do mu?n làm Aupair, gi?i thi?u v? b?n thân, gia ?ình, càng thân thi?n càng t?t) (nên s? d?ng file m?m , copy ra USB khi mang ??n Công ty ho?c g?i qua mail cho cho Công ty)
 9. S? y?u lý l?ch (Lebenslauf) trình bày theo form ??c ( Công ty s? cho m?u và h??ng d?n )

michael kors handtasche sale michael kors handtasche sale

Categorised in: