Cẩm nang tìm việc làm thêm cho các du học sinh Đức

Bên c?nh l?i th? v? n?n giáo d?c có ch?t l??ng thu?c top ??u th? gi?i, ??c còn có s?c hút ??n hàng tri?u du h?c sinh trên toàn th? gi?i, ??c bi?t là Vi?t Nam, nh? vào chính sách mi?n h?c phí t?i ph?n l?n các tr??ng ??i h?c n?i ?ây. V?i s? l??ng du h?c sinh ??c ngày càng t?ng nhanh nh? v?y, vi?c tìm ki?m m?t công vi?c làm thêm cho nh?ng b?n tr? Vi?t ?ang sinh s?ng và h?c t?p t?i ?ây c?ng không còn ??n gi?n. D??i ?ây s? là các thông tin chính y?u và c?n thi?t, giúp các b?n du h?c sinh Vi?t Nam t?i ??c có th? nhanh chóng tìm ???c cho mình m?t công vi?c bán th?i gian phù h?p nhé.

Du h?c sinh ??c có th? tìm vi?c làm thêm ? ?âu?

  • T?i các website: your.bosch-career.com ho?c www.make-it-in-germany.vn
  • Trên các di?n ?àn ho?c các nhóm facebook c?a các du h?c sinh ??c c?ng có ??ng t?i nhi?u công vi?c làm thêm h?p d?n
  • T?i các h?i ch? vi?c làm (Job fairs): b?n có th? theo dõi v? thông tin c?a nh?ng bu?i h?i ch? này trên b?ng thông báo c?a tr??ng b?n ?ang theo h?c ho?c trên các trang m?ng truy?n thông xã h?i dành cho sinh viên. Khi ?ã tr? thành m?t du h?c sinh ??c, b?n nên tham gia vào nh?ng trang m?ng xã h?i này ?? c?p nh?p nh?ng tin t?c m?i nh?t v? vi?c làm thêm cho sinh viên nhé.

Quy ??nh làm thêm ??i v?i du h?c sinh ??c

  • Gi?y phép: Theo lu?t pháp c?a ??c, n?u là sinh viên c?a các tr??ng ??i h?c t?i ?ây thì b?n có th? ?i làm thêm mà không c?n ??n gi?y phép t? S? Lao ??ng và S? Ngo?i ki?u.

 

  • Th?i gian: các sinh viên n??c s? t?i hay các du h?c sinh ??c có th? làm 120 ngày ho?c 240 bu?i (1/2 ngày) m?t n?m.
  • Thu?: n?u nh? m?c thu nh?p hàng tháng c?a b?n d??i 400 – 450 Euro thì b?n không c?n ph?i ?óng thu? nhé. N?u cao h?n, b?n ph?i ch?u m?c thu? khá cao t?i ?ây.

V?i du h?c sinh ??c, vi?c làm thêm không ch? ?? ki?m ti?n

Dù ?ang là du h?c sinh ? b?t c? ?âu trên th? gi?i, vi?c ?i làm thêm không ch? mang l?i cho b?n m?t kho?ng ti?n ?? trang tr?i cho cu?c s?ng, mà còn giúp b?n có ???c nh?ng tr?i nghi?m thú v? và ?áng nh? n?i x? ng??i. N?u b?n, m?t du h?c sinh ??c mu?n tìm hi?u v? n?n v?n hóa c?a ??t n??c và ng??i dân b?n ??a n?i ?ây thì m?t công vi?c bán th?i gian s? là m?t s? l?a ch?n hoàn h?o.

??i sinh viên s? không còn là màu h?ng tr?n v?n m?t khi b?n chính th?c vào ??i. Vi?c va ch?m v?i nh?ng ng??i xung quanh khi ?i làm là ?i?u khó tránh kh?i. Tuy nhiên, ?ó c?ng ch?a h?n là ?i?u không hay, b?i t? ?ó b?n có th? có thêm v?n s?ng, d?n tr??ng thành và tr? nên c?ng cáp h?n. ?i làm thêm c?ng giúp các b?n du h?c sinh ??c n?i ?ây có th? hi?u ???c giá tr? c?a ??ng ti?n mình làm ra, và bi?t ti?t ki?m và cân nh?c h?n khi chi tiêu sau này.

Sau cùng, ICSA chúc các b?n du h?c sinh Vi?t Nam t?i ??c có th? tìm ???c cho mình m?t công vi?c làm thêm phù h?p và có th?t nhi?u tr?i nghi?m thú v?. Nh?ng dù làm gì, hãy luôn ghi nh? r?ng: ph?i bi?t cân b?ng gi?a vi?c h?c và công vi?c làm thêm b?n nhé. canada goose sale canada goose sale

Categorised in: ,