Giới thiệu chung trang tieng Duc

VAV là Ch??ng trình h?p tác ?ào t?o ti?ng và ngh? ??u tiên gi?a chính ph? ??c và Vi?t Nam do Công ty H?p tác phát Tri?n ??c Vi?t VAV t? ch?c t?i ??c. ??ng th?i cung c?p thông tin v? th? tr??ng Châu Âu m?t cách chính xác lên ??n 99.99% các ngành ngh? ?ang thi?u h?t tr?m tr?ng t?i ??c nói riêng và Châu Âu nói chung. VAV có ý ngh?a nh? th? nào? VAV ti?ng ??c là Vietnamarbeitsvermittlung (?ào t?o và phân ph?i vi?c làm cho lao ??ng Vi?t), Tên th??ng hi?u ???c l?y theo tình hình thi?u h?t lao ??ng trong t??ng lai t?i Châu Âu.


Gi?i thi?u chung


 

VAV là Ch??ng trình h?p tác ?ào t?o ti?ng và ngh? ??u tiên gi?a chính ph? ??c và Vi?t Nam do Công ty H?p tác phát Tri?n ??c Vi?t VAV t? ch?c t?i ??c. ??ng th?i cung c?p thông tin v? th? tr??ng Châu Âu m?t cách chính xác lên ??n 99.99% các ngành ngh? ?ang thi?u h?t tr?m tr?ng t?i ??c nói riêng và Châu Âu nói chung. VAV có ý ngh?a nh? th? nào? VAV ti?ng ??c là Vietnamarbeitsvermittlung (?ào t?o và phân ph?i vi?c làm cho lao ??ng Vi?t), Tên th??ng hi?u ???c l?y theo tình hình thi?u h?t lao ??ng trong t??ng lai t?i Châu Âu.

Gi?i thi?u chung
V?i h?n 12 n?m kinh nghi?m nghiên c?u v? ngôn ng?, v?n hoá t?i châu Âu , Công ty chúng tôi luôn ??ng ??u trong các l?nh v?c nh?:
Du H?c ??c và Châu Âu;
Du ho?c C?p 3;
??c Du ho?c ngh?: ?i?u D??ng, Nhà Hàng Khách s?n, C? Khí Ch? T?o Máy,…
Aupair Áo/??c;
Aupair chuy?n ??i…
CÔNG TY H?P TÁC PHÁT TRI?N ??C VI?T VAV ?ã và ?ang d?n kh?ng ??nh v? trí c?a mình trong s? các ??n v? t? v?n du ho?c và ??nh h??ng vi?c làm t?i châu Âu, ??c bi?t là th? tr??ng ??c. V?i V?n phòng chính ???c ??t t?i th? ?ô Hà N?i, Berlin CHLB ??c cùng r?t nhi?u v?n phòng ??i di?n tr?i dài kh?p Vi?t Nam.
Công ty chúng tôi ?ã k?t h?p v?i h?n 60 tr??ng t?i ??c và châu Âu ?ào t?o chuyên sâu v? ngôn ng?, h??ng nghi?p giúp các b?n sinh viên, ho?c viên ??n Châu Âu m?t cách d? dàng h?n. VAV là ch??ng trình m? r?ng ???c s? quan tâm c?a r?t ?ông c?ng ??ng ng??i Vi?t kh?p Châu Âu nh? Ti?p, ??c, Balan, Slowakei, Áo, B?, Hà Lan… VAV luôn ??ng hành v?i h?n 2000 H?c viên, Sinh viên cùng giao l?u v?n hoá qu?c t? và hàng nghìn ho?c sinh theo ho?c m?i n?m.
Châu Âu và ??c bi?t là N??c ??c luôn là ?i?m ??n h?p d?n mà các b?n Sinh Viên/H?c Viên ch?n làm ?i?m ??n cu?i cùng v?i k? l?c ??nh c? lâu dài lên ??n g?n 99.99% có visa cho các b?n du ho?c, du h?c ngh?. V?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, Công ty chúng tôi luôn n? l?c ?? ch??ng trình VAV tr? thành ??a ch? tin c?y nh?t cho ng??i Vi?t Nam khi l?a ch?n Châu Âu là ?i?m ??n. VAV t??ng tr?ng cho s?c m?nh ?oàn k?t c?a m?t t?p th? l?n m?nh, ??n v? d?n ???ng t?t nh?t ??n t??ng lai, xây d?ng hoài bão ??c m? c?a các b?n tr?. ??c bi?t, chúng tôi luôn t? ch?c các ch??ng trình ch?p cánh Ý T??NG cho các b?n có kh? n?ng lãnh ??o t?t có c? h?i ???c th? hi?n, hi?n th?c hóa ý t??ng, v??n t?i t?m nhìn m?i trong cu?c s?ng.

 • T?M NHÌN VÀ PHÁT TRI?N
  Luôn luôn là ??a ch? tin c?y c?a khách hàng, luôn m? c?a cho các t? ch?c và nhà ??u t? trao ??i kinh nghi?m công vi?c t? v?n và ?ào t?o v? giáo d?c Châu Âu s? 1 t?i Vi?t Nam trong l?nh v?c h??ng nghi?p qu?c t? t? n?m 2012.
  TRÁCH NHI?M ??C VI?T VAV
  – SINH VIÊN/H?C VIÊN: Xây d?ng quá trình h?c t?p ??t tiêu chu?n Châu Âu và luôn ??u t? trang thi?t b?, v?t t? hi?n ??i ?? khách hàng rèn luy?n k? n?ng h?c ti?ng, ngh? ?? th? h? tr? Vi?t Nam tr? thành nh?ng công dân toàn c?u.
  – NHÂN VIÊN: Xây d?ng môi tr??ng làm vi?c tr? trung, chuyên nghi?p mang b?n s?c v?n hóa Vi?t nam ra thê gi?i, ???c ghi nh?n và nhi?u c? h?i phát tri?n b?n thân.
  – ??I TÁC: Minh b?ch, chân thành, trao ??i kinh nghi?m chung tay cùng phát tri?n
  – ??T N??C: Nâng t?m nhìn Vi?t lên 1 t?m cao m?i.
  – Ý NGH?A CU?C S?NG: Tìm ra nhi?u ngu?n l?c có tay ngh? cao
  Rèn luy?n ??c tính Siêng n?ng- C?n cù cho ngu?n nhân l?c qu?c t?
  D?CH V? CHUYÊN NGHI?P
  ? H??ng nghi?p và t? v?n l?a ch?n ngh? nghi?p
  ? T? v?n và hoàn thi?n h? s?
  ? Cung c?p ch??ng trình giao l?u v?n hoá qu?c t?
  ? Luy?n ph?ng v?n visa
  ? Ch?ng minh tài chính du h?c
  ? ?ào t?o k? n?ng m?m cho du h?c sinh
  ? H? tr? du h?c sinh ? n??c ngoài

canada goose parka damen canada goose parka damen

Kategorisiert in: