Hoc Bong cua Duc Copy

???c thành l?p n?m 1893 t?i th? ?ô Washington, D.C (M?), American University (AU) ???c x?p h?ng th? 69 trong các tr??ng ??i h?c qu?c gia t?t nh?t t?i M?. Tr? thành sinh viên c?a AU, b?n s? không ch? có c? h?i tr?i nghi?m môi tr??ng h?c t?p ch?t l??ng, chuyên nghi?p, hi?n ??i mà còn ???c khám phá cu?c s?ng t?i Washington, m?t trong nh?ng thành ph? s?m u?t, ??i s?ng cao c?p và có chi phí ??t ?? nh?t n??c M?.

Gi?i thi?u chung v? American University

american-university-logo

American University (AU) là m?t tr??ng ??i h?c t? th?c thành l?p n?m 1893. T?a l?c t?i Washington D.C. – Th? ?ô c?a M?, ngôi tr??ng này ch? cách New York City 01 gi?, Boston 01 gi?, Chicago 02 gi?, Philadelphia 30 phút và Miami 03 gi? ?i xe.

Là m?t ngôi tr??ng toàn c?u, AU có truy?n th?ng chào ?ón sinh viên t? kh?p n?i trên toàn n??c M? c?ng nh? trên toàn th? gi?i. Ngôi tr??ng này hi?n ?ang ?ào t?o h?n 1.600 sinh viên qu?c t? ??i di?n cho nh?ng n?n v?n hóa ?a d?ng ??n t? g?n 140 qu?c gia. S? ?a d?ng này c?ng ???c ???c th? hi?n qua nh?ng khoa chuyên ngành, các ch??ng trình h?c c?ng nh? ch??ng trình trao ??i v?n hóa. AU c?ng là cái nôi c?a r?t nhi?u công dân M? t?i “Global Nomads” – m?t t? ch?c dành cho gi?i tr? ?ang ngày càng phát tri?n trên ph?m vi toàn c?u.

american-university

American University n?m trong s? nh?ng tr??ng ??i h?c t? th?c t?t nh?t n??c M?

Tr? thành sinh viên c?a American University, b?n s? có c? h?i tr?i nghi?m cu?c s?ng t?i trung tâm chính tr? c?a M?. Washington, D.C là “sân ch?i” cho nh?ng ng??i có ??nh h??ng chính tr?, xã h?i v?i vô s? b?o tàng, nhà hàng, câu l?c b? và nh?ng s? ki?n di?n ra quanh n?m. AU c?ng là tr??ng ??i h?c duy nh?t t?i M? ??a ra chính sách riêng c?a mình, là sinh viên c?a AU, b?n s? có c? h?i tr?i nghi?m các l?p h?c c?ng nh? ch??ng trình h?c ? t?t c? nh?ng l?nh v?c.

Các ngành h?c n?i b?t: Business, International Affairs, Public Affairs, Education & Game Design …

T?i sao b?n nên ch?n American University?

X?p h?ng ?n t??ng: American University là tr??ng luôn có th? h?ng cao trên các b?ng x?p h?ng v? ch?t l??ng ?ào t?o nh?:

 • #69 trong b?ng x?p h?ng các tr??ng ??i h?c qu?c gia (national university);
 • #57 trong b?ng x?p h?ng các tr??ng ??i h?c nghiên c?u (research university);
 • #3 v? ?ào t?o ch??ng trình MPA – Masters of Public Administration;
 • #4 trong s? nh?ng tr??ng có sinh viên ho?t ??ng chính tr? sôi n?i;
 • #9 v? ?ào t?o ngành Public Affairs.

Môi tr??ng h?c t?p ??y tính th?c ti?n

 • T?i American University (AU), c? 12 sinh viên thì có 01 gi?ng viên và có 52% l?p h?c ít h?n 20 sinh viên.
 • Ngôi tr??ng ch? cách trung tâm thành ph? 15 phút ?i xe. Sinh viên t?i AU luôn ???c ?ánh giá là nh?ng sinh viên tích c?c trong các ho?t ??ng chính tr? t?i qu?c gia, và có h?n 200 câu l?c b?, t? ch?c dành cho sinh viên t?i các c? s?.
 • ??i th? thao The AU Eagles ??i di?n cho American University tranh tài t?i gi?i NCAA Division I Patriot League và linh v?t c?a ??i c?ng chính là chú chim ??i bàng. B?n c?ng có c? h?i tham gia các cu?c thi th? thao nh? gi?i bóng ?á Redskins, gi?i bóng chày toàn qu?c t?i khu v?c các c? s? c?a AU… Ngôi tr??ng này c?ng ?em ??n cho b?n nh?ng c? h?i làm vi?c c? ? trong và ngoài tr??ng. AU còn t? l? sinh viên theo h?c sau n?m nh?t (freshmen retention rate) khá cao: kho?ng 90%.

american-university-2-womens-lacrosse

??i c? v? sôi ??ng c?a ??i th? thao The AU Eagles t?i American University

 • American Universty có 07 khoa ??c nh?t, bao g?m Khoa lu?t Washington danh ti?ng. Là sinh viên c?a tr??ng, b?n s? có c? h?i khám phá nhi?u ho?t ??ng v?n hóa t?i trung tâm ngh? thu?t Katzen, r?p Greenberg…

C?u sinh viên ?u tú

R?t nhi?u nhà chính tr? l?i l?c t?ng là c?u h?c sinh tiêu bi?u t?i AU nh? Pongpol Adireksarn (Phó Th? t??ng c?a Thái Lan), Avram Glazer (Ch? t?ch câu l?c b? bóng ?á Manchester United, ch? t?ch và Giám ??c c?a Zapata Corporation) …

Liên k?t ch?t ch? v?i các t?p ?oàn l?n

AU c?ng là m?t ngôi tr??ng có m?i quan h? t?t v?i r?t nhi?u t?p ?oàn l?n trên th? gi?i nh?  Deloitte, Peace Corps, Teach For America, B? qu?c phòng M?, OXFAM, Global Health Corporation, V?n phòng ch? huy h?i quân M?, USA Today, Bentall Kennedy, HSBC Bank, KPMG, World Bank

Ch??ng trình h?c, chi phí & h?c b?ng t?i American University

1. B?c ??i h?c (Undergraduate)

 • Ch??ng trình IAP: H?c phí: 44,815 USD. Yêu c?u ??u vào: GPA: 3.0, TOEFL: 80 (không có k? n?ng nào d??i 16), IELTS: t? 6.5 tr? lên (không k? n?ng nào d??i 6.0)
 • Ch??ng trình AAP (02 k? h?c): H?c phí: 47,165 USD. Yêu c?u ??u vào: GPA: 3.0, TOEFL: 74 (không có k? n?ng nào d??i 14), IELTS: t? 6.0 tr? lên (không k? n?ng nào d??i 5.5)
 • Ch??ng trình EAP (03 k? h?c): H?c phí: 53,765 USD. Yêu c?u ??u vào: GPA: 3.0, TOEFL: 68 (không có k? n?ng nào d??i 12), IELTS: t? 5.5 tr? lên (không k? n?ng nào d??i 5.0)
 • Ch??ng trình Pre – Sessional English (ch??ng trình ti?ng Anh dành cho ng??i m?i b?t ??u): H?c phí: 8,165 USD/k?. Yêu c?u ??u vào: GPA: 3.0, TOEFL: 59, IELTS: t? 5.5 tr? lên (th?p nh?t là 4.5)

– H?c b?ng: AU c?p h?c b?ng lên ??n 10,000 USD cho sinh viên trong n?m h?c ??u tiên.

2. B?c sau ??i h?c (Postgraduate)

– Ch??ng trình IMAP: H?c phí: 13,380 USD – 15,300 USD.

– Ch??ng trình MAP1: H?c phí: 19,900 USD. Yêu c?u ??u vào: GPA: 3.0, IELTS: 6.5

– Ch??ng trình MAP2: H?c phí: 27,900 USD. Yêu c?u ??u vào: GPA: 3.0, IELTS: 6.0

– Ch??ng trình Pre-Sessional English: H?c phí: 8,060 USD/k?. Yêu c?u ??u vào: GPA: 3.0, IELTS: 5.5

– H?c b?ng: AU cung c?p h?c b?ng lên t?i 20% cho ch??ng trình MAP

Chi phí khác:

 • B?o hi?m: 2,000 USD
 • Chi phí phòng ? và ?n u?ng t?i ký túc xá:
 • Khóa IAP: 14,525 – 17,010 USD
 • Khóa AAP (02 k?): 14,525 – 17,010 USD
 • Khóa EAP (03 k?): 19,105 – 22,654 USD
 • Chi phí ?n ? cho ch??ng trình Sau ??i h?c: 14,525 – 17,010 USD

 

?? ???c t? v?n thông tin chi ti?t v? ch??ng trình Du h?c M? t?i American University, vui lòng ??ng ký theo form “??NG KÝ T? V?N NHANH” nh? bên d??i ho?c liên h? qua hotline:– Hà N?i: 098.111.2561

– TP. HCM: 097.946.1133

nike air max thea schwarz nike air max thea schwarz

Kategorisiert in: , , ,