Tổng quan về hệ thống giáo dục Đức

T?ng quan v? h? th?ng giáo d?c ??c

?ã t? lâu, h? th?ng giáo d?c c?a ??c n?i ti?ng v?i s? sàng l?c r?t kh?t khe. T? giai ?o?n ph? thông trung h?c, h?c sinh ?ã ???c ??nh h??ng ngh? nghi?p và ch? có nh?ng h?c sinh khá gi?i sau khi hoàn thành t?t 13 n?m h?c trung h?c thì m?i ???c ti?p t?c theo h?c t?i các tr??ng ??i h?c c?a ??c.

N?n giáo d?c c?a ??c ???c xem là n?n giáo d?c mang tính th?c ti?n; qua ?ó, lý thuy?t và th?c hành luôn ???c xem quan tr?ng nh? nhau. T?i ??c, ngành giáo d?c không mang tính t?p trung, t?c m?i bang cùng có quy?n quy?t ??nh v? n?i dung ch??ng trình ?ào t?o. Các B? giáo d?c c?a 16 ti?u bang có th?ng nh?t v? h? th?ng giáo d?c c? b?n, nh?ng v?n có s? khác nhau gi?a các tr??ng t?i nh?ng bang khác nhau, do quy?n t? ch? và truy?n th?ng v?n hoá c?a t?ng vùng.

H? th?ng giáo d?c c?a ??c là m?t h? th?ng ?ào t?o ch?t l??ng cao, hi?n ??i, g?n v?i th?c ti?n. V?i nguyên t?c c? b?n là khuy?n khích ti?m n?ng c?a h?c sinh, sinh viên, các tr??ng ??i h?c ? ??c luôn h??ng t?i m? r?ng quan h? h?p tác, t?ng các ch??ng trình trao ??i du h?c ??c, ch??ng trình ?ào t?o Qu?c t? nh?m t?o danh ti?ng và nâng giá tr? v?n b?ng t?t nghi?p. Nh? ?ó các ch??ng trình ?ào t?o ? ??c r?t phong phú, ?a d?ng và r?t c?i m?.

H? th?ng các tr??ng ??i h?c ? ??c

Hi?n có kho?ng 380 tr??ng ??i h?c n?m tr?i kh?p trên 175 thành ph? c?a n??c ??c và cung c?p trên 150 ch??ng trình h?c khác nhau. V? c? b?n, x?p h?ng c?a t?t c? các tr??ng g?n t??ng ???ng ??ng ??u v? ch?t l??ng. Tuy nhiên m?i tr??ng ??u có th? m?nh và tr?ng tâm ngành ?ào t?o riêng. Khi b?n ch?n du h?c ??c, c?n n?m rõ v? h? th?ng tr??ng c?a ??c nh? sau:

Tr??ng ??i h?c T?ng h?p (Universität): ??nh h??ng h?c là chuyên sâu v? nghiên c?u, h?c nhi?u v? lý thuy?t.

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c ?ng d?ng (Universities of applied sciences): ??nh h??ng h?c là thiên v? th?c hành.

??i h?c th?c hành Berufsakademie (University Of Cooperative Education): là m?t d?ng ??i h?c g?n ch?t gi?a lý thuy?t và th?c hành.

Tr??ng v? Ngh? thu?t, phim ?nh và âm nh?c (Colleges of art, film, Music).

Các ngành du h?c ??c

 

B?t k? b?n mu?n h?c ngành h?c nào: c? khí, k? thu?t, kinh t?, y khoa hay các ngành khoa h?c v?t li?u m?i, khoa h?c xã h?i hay ki?n trúc, h?i h?a..v.v, các tr??ng ??i h?c ? ??c luôn s?n sàng ti?p nh?n b?n. Ngoài ra, t?i các tr??ng ??i h?c c?a ??c, có r?t nhi?u các chuyên khoa m?i ???c m? ra t? các môn khoa h?c liên ngành nh? Tin h?c kinh t?; Kinh t? xây d?ng, Kinh t? b?t ??ng s?n, Công ngh? sinh h?c..v.v. Các môn h?c này là m?t ?i?m m?nh ?ang thu hút v? cho du h?c ??c r?t nhi?u sinh viên ??n t? các n??c trên th? gi?i ch?n, trong ?ó có c? các sinh viên thu?c kh?i châu Âu.

Khi du h?c ??c, các b?n s? ???c ?ào t?o r?t bài b?n và có k? ho?ch r?t rõ ràng. ??c bi?t, các tr??ng ??i h?c ? ?ây còn h?p tác v?i nhi?u tr??ng ??i h?c trên Th? gi?i, cùng liên k?t t? ch?c các khóa h?c b?ng ti?ng Anh. Các khóa h?c ???c t? ch?c 1 ho?c 2 k? t?i ??c, 1 ho?c 2 k? ? n??c ngoài (Anh, M?, Hà Lan…v.v).

??i h?c th?c hành – University of Cooperative Education (BERUFSAKADEMIE)

Nh?m mang l?i c? h?i h?c t?p ?a d?ng cho các ??i t??ng ng??i h?c, ??ng th?i giúp ?ào t?o ra ngu?n nhân l?c không ch? có ki?n th?c chuyên môn mà còn có k? n?ng, kinh nghi?m làm vi?c trong các doanh nghi?p, vào nh?ng n?m 1974 c?a th? k? tr??c, t?i Mannheim và Stuttgart, C?ng hoà Liên bang ??c ?ã hình thành lo?i hình ?ào t?o ??i h?c th?c hành (BerufsAkademie), sau ?ó ?ã ???c phát tri?n ? kh?p n??c ??c. ?ây c?ng là m?t trong nh?ng th? m?nh c?a du h?c ??c so các n??c khác trên th? gi?i.

BerufsAkademie ho?c Universities of Cooperative Education là c? s? ?ào t?o b?c ??i h?c kép, k?t h?p ch?t ch? gi?a lý thuy?t và th?c hành. Theo mô hình h?c t?p này, sinh viên s? tham gia h?c lý thuy?t t?i các c? s? ?ào t?o và h?c th?c hành t?i các doanh nghi?p. Các ngành h?c t?i ??i h?c th?c hành (Universities of Cooperative Education) nh?: kinh doanh, công ngh? hay khoa h?c xã h?i v?i ?ào t?o tay ngh? chuyên sâu.

Khi b?n ch?n du h?c ??c t?i tr??ng ??i h?c th?c hành này, b?n s? ???c tham gia vào ch??ng trình h?c kép (Dual system model), trong ?ó th?i gian h?c lý thuy?t và th?c hành ngang nhau. Sinh viên s? h?c lý thuy?t trong kho?ng th?i gian t? 10-14 tu?n sau ?ó th?c hành t?i doanh nghi?p trong th?i gian t??ng t? nh? th?. Chu k? trên s? ???c l?p l?i liên t?c nh? th? cho ??n khi k?t thúc khóa h?c trong th?i gian 3 n?m.

 

Sau khi hoàn thành khoá du h?c ??c, sinh viên s? ???c nh?n V?n b?ng C? nhân (Bachelor) tu? theo chuyên ngành ??ng ký h?c, ???c công nh?n t??ng ???ng nh? nh?ng b?ng c?p do các tr??ng ??i h?c Khoa h?c ?ng d?ng c?p và ???c h?c ti?p lên Th?c s?.

Sinh viên theo h?c ch??ng trình này t?i m?t tr??ng ?ào t?o BerufsAkademie ??ng th?i c?ng là m?t th?c t?p sinh t?i m?t doanh nghi?p. Vì v?y, m?t trong nh?ng yêu c?u ??u vào c?a sinh viên khi mu?n tham gia h?c t?i các c? s? ?ào t?o BerufsAkademie là ph?i ???c m?t doanh nghi?p t?i ??c nh?n vào h?c th?c hành.

Khi du h?c ??c theo d?ng này, thông th??ng thì doanh nghi?p s? tr? l??ng cho sinh viên trong su?t th?i gian theo h?c lý thuy?t t?i c? s? ?ào t?o và h?c th?c hành t?i doanh nghi?p, ?? ?? trang tr?i h?c phí và các chi phí sinh ho?t khác.

L?i th? c?a lo?i hình ?ào t?o này là sinh viên s? n?m v?ng ki?n th?c và có luôn kinh nghi?m làm vi?c t?i doanh nghi?p. Do v?y ch?c ch?n sinh viên s? có vi?c làm sau khi t?t nghi?p, trong ?ó ph?n l?n ???c tuy?n d?ng b?i nh?ng doanh nghi?p ?ã nh?n sinh viên th?c hành. Ngoài ra, sinh viên tham gia ch??ng trình du h?c ??c này s? không ph?i tr? ti?n h?c phí và các chi phí h?c t?p liên quan khác.

  nike air max 2017 nike air max 2017

Categorised in: