Giới thiệu ngành Điều Dưỡng tại Đức

H?c ngh? ?i?u d??ng t?i CHLB ??c
Hình th?c “?a?o ta?o ke?p” cu?a ???c ?a? va? ?ang la? mô hi?nh ?a?o ta?o nghê? tiên tiê?n nhâ?t hiê?n nay. Khi h?c ch??ng trình này, sinh viên v??a ????c ?a?o ta?o ly? thuyê?t (2100 tiê?t) ta?i tr???ng da?y nghê? va? th??c ha?nh nghê? ta?i ca?c doanh nghiê?p (2500 tiê?t). Các doanh nghi?p khi co? nhu câ?u m?? rô?ng vê? nhân l??c thi? se? lâ?p kê? hoa?ch va? lên ch??ng tri?nh tuyê?n sinh. N?u doanh nghi?p ?ó có c? s? d?y lý thuy?t thì sinh viên v?a h?c lý thuy?t k?t h?p v?i th?c hành ngay t?i doanh nghi?p. Trong tr??ng h?p ng??c l?i, doanh nghiê?p không co? c? s?? ?a?o ta?o ly? thuyê?t thì se? kê?t h??p v??i mô?t tr???ng da?y ly? thuyê?t nghê?.

?? Viê?t Nam, do thi?u nhi?u c? s? v?t ch?t cho vi?c th?c hành, nên dâ?n ?ê?n ti?nh tra?ng th??a thâ?y thiê?u th?? nghiêm tro?ng. Do ?ó, Amec gi?i thi?u ??n h?c sinh, sinh viên ch??ng trình “H?c ngh? ?i?u d??ng t?i CHLB ??c”

1.   ??i t??ng ???c h?c ngh? t?i ??c:

? ??c s? l??ng ng??i h?c ngh? r?t l?n. ?ó là ng??i ??c b?n x?, ng??i n??c ngoài ? ??c h?p pháp ( ??nh c? theo di?n ?oàn t? gia ?ình, k?t hôn v?i ng??i ??c). Nhi?u sinh viên l?a ch?n vi?c h?c ngh? vì ?u ?i?m l?n c?a ch??ng trình này là vi?c v?a làm v?a h?c r?t th?c t?. Trong th?i gian h?c ngh? th??ng sinh viên ???c nh?n l??ng th?c hành.  Sau khi h?c ngh? b?n có th? h?c lên b?c ??i h?c ?? có th? có m?c l??ng cao h?n ho?c ph?n ??u lên làm qu?n lý ch?ng h?n.

2.  Sinh viên n??c ngoài có ???c phép h?c ngh?

Theo lu?t lao ??ng và lu?t c? trú m?i c?a ??c có hi?u l?c t? tháng 07/2013, ?i?u d??ng viên ??n t? các n??c ngoài kh?i EU nh? Vi?t Nam ???c c?p phép lao ??ng và c? trú n?u h?i ?? các ?i?u ki?n. Hi?n t?i có các ch??ng trình h?p tác ?ào t?o gi?a 2 chính ph? ??c-Vi?t Nam v?i 1 s? ngành h?n ch?, nh?ng ngành mà n??c ??c ?ang c?n và thi?u nhân l?c, ??c bi?t hi?n nay là ngành ?i?u d??ng. Các công ty du h?c c?ng ph?i tr?i qua s? ki?m tra g?t gao ?? ???c làm ??i di?n tuy?n sinh viên ?i h?c ngành này.

3.  ?i?u ki?n h?c ngh? ? ??c:

Tr??c ?ây ch? c?n có b?ng A2 là ?? ?i?u ki?n ?i h?c ngh? t?i ??c. Hi?n nay ??i s? quán ??c yêu c?u b?ng B1 thì m?i ???c n?p h? s? xin Visa ?i h?c ngh?. Sang ??c, các b?n sinh viên s? h?c ti?p lên B2.

 

 

  michael kors tasche jet set michael kors tasche jet set

Categorised in: