Sức hút của ngành điều dưỡng đối với du học sinh

Là vi?c th?c hành các ki?n th?c y khoa vào th?c t? nh?m cung c?p d?ch v? b?o v?, ch?m sóc, c?i thi?n và ?ng phó v?i các v?n ?? s?c kh?e cho cá nhân – c?ng ??ng, s?c hút c?a ngành ?i?u d??ng ?ang ngày càng tr? nên m?nh m? và là m?t ?u tiên trong danh sách l?a ch?n ngh? nghi?p c?a các du h?c sinh.

?i?u d??ng là công vi?c ?óng vai trò then ch?t trong ch?m sóc s?c kh?e con ng??i

 

M?t trong nh?ng lý do khi?n s?c hút c?a ngành ?i?u d??ng tr? nên m?nh m? ??i v?i du h?c sinh chính là vì công vi?c này ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ch?m sóc s?c kh?e con ng??i khi?n các du h?c sinh c?m nh?n ???c ý ngh?a c?a công vi?c mà mình ?ang theo ?u?i. ?ây không ch? ??n thu?n là m?t ngành ngh? c?a tình th??ng, s? nh?n n?i và lòng nhân ái, mà còn là vi?c th? hi?n kh? n?ng c?a b?n thân khi góp ph?n mang l?i ??i s?ng s?c kh?e t?t nh?t cho các thành viên trong xã h?i.

T?i các n??c phát tri?n nh? ??c, Úc, Canada, Nh?t B?n… ngành ?i?u d??ng ???c ví nh? x??ng s?ng c?a d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e, ???c chú tr?ng ??u t? và có nh?ng ch??ng trình ?ào t?o bài b?n. Du h?c sinh sau khi ???c ?ào t?o s? có trách nhi?m ch?m sóc, b?o v?, ph?c h?i, h? tr? ?i?u tr? theo phác ?? ???c yêu c?u. Khi ???c công nh?n v? n?ng l?c và nghi?p v? ?i?u d??ng, du h?c sinh có th? làm vi?c ??c l?p ho?c ph?i h?p v?i các thành viên khác trong h? th?ng y t? g?m b?nh vi?n, vi?n nghiên c?u, trung tâm ?i?u d??ng, c? s? ý t? t? nhân, vi?n d??ng lão…

Vi?t Nam ch?a có s? ??u t? t??ng x?ng v?i tính ch?t công vi?c quan tr?ng c?a ngành ?i?u d??ng

 

Các h?c sinh, sinh viên t?i Vi?t Nam mu?n theo ?u?i nghiêm túc ngành ?i?u d??ng nh?ng v?n ?? b?o v?, ch?m sóc, c?i thi?n s?c kh?e cá nhân ch?a ???c ng??i dân quan tâm ?úng m?c, c?ng v?i hi?n tr?ng m?c thu nh?p dành cho ?i?u d??ng viên còn th?p nên h? có xu h??ng tìm ki?m c? h?i ? n??c ngoài. S?c hút c?a ngành ?i?u d??ng ?ang ??n t? các qu?c gia châu Âu – ??c bi?t là ??c – n?i cung c?p ch??ng trình ?ào t?o ngh? ?i?u d??ng mi?n phí có ph? c?p th?c hành, ch? ?? l??ng th??ng, phúc l?i xã h?i cao và quan tr?ng nh?t là c? h?i làm vi?c d?i dào, ?n ??nh v?i chính sách ???c ?u tiên ??nh c? hàng ??u.

Ch??ng trình ?ào t?o và b?ng c?p tiêu chu?n qu?c t?

 

S?c hút c?a ngành ?i?u d??ng ??i v?i du h?c sinh còn n?m ? ch??ng trình ?ào t?o bài b?n và khoa h?c mà các b?n có th? th? h??ng t?i n??c ngoài. Vì ?i?u d??ng viên là ngu?n l?c chính mang ??n các d?ch v? ch?m sóc s?c kh?e cho c?ng ??ng nên ?òi h?i ch??ng trình ?ào t?o ph?i cung c?p m?t cách toàn di?n nh?ng hi?u bi?t v? th? ch?t, tâm lý, tinh th?n ??ng th?i giúp h?c viên n?m b?t và áp d?ng t?t các ki?n th?c v? khoa h?c th? ch?t, các lý thuy?t v? ?i?u d??ng và công c? y t?, ch?m sóc s?c kh?e. ?i kèm v?i ch??ng trình ?ó là t?m b?ng ?i?u d??ng tiêu chu?n qu?c t?, ???c công nh?n r?ng rãi, giúp du h?c sinh có b??c ti?n xa và v?ng ch?c trong ngành. Không nh?ng v?y, trong nh?ng n?m s?p t?i, nhu c?u v? nhân l?c ?i?u d??ng ? Vi?t Nam s? có s? chuy?n bi?n theo h??ng tích c?c do dân s? b??c vào giai ?o?n già hóa v?i tu?i th? trung bình trên 70. Du h?c sinh có th? tr? v? n??c làm vi?c v?i l?i th? n?ng l?c ?ã ???c công nh?n b?i các n??c tiên ti?n.

Không ch? vào th?i ?i?m hi?n t?i mà còn ? t??ng lai xa h?n, vi?c l?a ch?n du h?c ngành ?i?u d??ng là m?t quy?t ??nh sáng su?t và c?n ???c khuy?n khích h?n n?a. V?i du h?c sinh Vi?t Nam, ?ây th?t s? là c? h?i phát tri?n b?n thân và l?p nghi?p tri?n v?ng mà các b?n nên n?m b?t.

  canada goose sale canada goose sale

Categorised in: