Vì sao ngành điều dưỡng của Đức thu hút du học sinh quốc tế?

??c không ch? n?i n?i ti?ng v?i n?n kinh t?, khoa h?c, giáo d?c và công ngh? phát tri?n mà còn v?i nhi?u chính sách giáo d?c ??c bi?t cho các du h?c sinh qu?c t?. Trong th?i gian g?n ?ây, ngành ?i?u d??ng c?a ??c ?ang là ngành “hot” và ???c r?t nhi?u các b?n du h?c sinh l?a ch?n.

?i?u gì ?ã làm cho ngành ?i?u d??ng c?a ??c tr? thành ngành “hot” nh? v?y? Cùng ??c Vi?t VAV tìm hi?u lý do vì sao ngành ?i?u d??ng c?a ??c thu hút du h?c sinh qu?c t?:

Mi?n phí 100% h?c phí khi du h?c t?i ??c

 

Vì sao ngành ?i?u d??ng c?a ??c thu hút du h?c sinh qu?c t?? ?i?u ??u tiên xu?t phát chính t? các chính sách giáo d?c cho sinh viên qu?c t? c?a ??c. V?i chính sách ?u ?ãi ??c bi?t c?a ??c, du h?c sinh s? ???c mi?n phí 100% h?c phí (chi phí h?c t?p, giáo trình cho các môn h?c) khi theo h?c ngành ?i?u d??ng.

H?n th? n?a, th?i gian th?c hành c?a ngành ?i?u d??ng chi?m ??n 80% th?i l??ng c?a khóa h?c, ?i?u này giúp cho sinh viên có th? th?c hành và ôn t?p ki?n th?c c?a mình ngay t?i trên l?p.

Sau khi t?t nghi?p ngành ?i?u d??ng c?a ??c, v?i t?m b?ng trên tay du h?c sinh có th? xin vi?c t?i ??c, các n??c châu Âu ho?c b?t k? n??c nào trong công ??ng c?a EU. ?ây là c? h?i tuy?t v?i cho các b?n du h?c sinh mu?n làm vi?c và khám phá t?i nhi?u n??c khác nhau.

Du h?c nh?ng ???c h??ng l??ng hàng tháng

 

Ngành ?i?u d??ng c?a ??c thu hút du h?c sinh qu?c t? không ch? b?i vì mi?n phí hoàn toàn h?c phí mà còn là chính sách th?c t?p có l??ng. Hàng tháng, m?i du h?c sinh s? nh?n ???c 650 EURO/tháng. V?i s? ti?n này, các b?n có th? chi tr? cho nhu c?u ?n, ? và sinh ho?t phí hàng tháng mà không c?n xin h? tr? t? gia ?ình. Theo chia s? c?a các c?u du h?c sinh thì n?u s?ng ti?t ki?m, hàng tháng có th? b? ra ???c t? 50 – 100 EURO, s? ti?n này có th? g?i ng??c v? cho gia ?ình.

Sau khi t?t nghi?p thì m?c l??ng các du h?c sinh nh?n ???c s? t?ng lên (t?i thi?u là 2000 EURO/tháng) và t? l? thu?n v?i n?ng l?c và kinh nghi?m c?a các b?n.

Khuy?n khích du h?c sinh ??nh c? t?i ??c

?áp án th? ba cho câu h?i: “Vì sao ngành ?i?u d??ng c?a ??c thu hút du h?c sinh qu?c t??” chính là chính sách khuy?n khích du h?c sinh ??nh c? l?i ??c. Ch? c?n sau 06 n?m (03 n?m h?c và 03 làm vi?c) t?i ??c là các b?n có th? n?p ??n xin ??nh c? t?i ??c và sau 08 n?m (03 n?m h?c và 05 làm vi?c) t?i ??c là các b?n có quy?n l?u trú dài h?n, có th? b?o lãnh v?/ch?ng, con (ch?a ??n tu?i thành niên) qua ??c theo ?i?u kho?n trong lu?t ?oàn t?.

Bây gi? ch?c các b?n ?ã hi?u lý do vì sao ngành ?i?u d??ng c?a ??c thu hút du h?c sinh qu?c t? r?i ph?i không nào? Hy v?ng các b?n s? có ??nh h??ng và l?a ch?n ngh? nghi?p ?úng ??n cho t??ng lai c?a mình.

  canada goose jacke herren canada goose jacke herren

Categorised in: