Du học Đức ngành nhà hàng – khách sạn có thật sự hấp dẫn?

Ngành Nhà hàng – Khách s?n t?i ??c ?ang m? ra cho các sinh viên trên th? gi?i m?t cánh c?a ngh? nghi?p m?i v?i nhi?u c? h?i. Các khóa h?c Nhà hàng – Khách s?n t?i ??c v?i n?i dung t?p trung nhi?u vào k? n?ng, th?c hành giúp h?c viên nhanh chóng làm hòa nh?p và tìm ???c m?t v? trí ?n ??nh t?i ??t n??c Tây Âu này.

Th? t?c xin visa ??n gi?n

 

??u tiên ?? tham d? ch??ng trình du h?c ngh? mi?n phí này b?n c?n t?t nghi?p trung h?c ph? thông, có ki?n th?c n?n v? ngành nhà hàng – khách s?n và có b?ng ti?ng ??c B1. Không gi?ng nh? th? t?c xin visa du h?c c?a các ch??ng trình du h?c ??c khác, v?i ch??ng trình du h?c ngh? ngành nhà hàng, b?n không c?n th?m tra APS, không c?n TestAS, không c?n ch?ng minh tài chính… B?n ch? c?n ???c m?t doanh nghi?p t?i ??c nh?n ?ào t?o ngh?, sau ?ó chu?n b? ??y ?? h? s? gi?y t? r?i c? th? xin visa thôi.

Ch??ng trình ??o t?o tiên ti?n

Ng??i ??c luôn chú tr?ng ?ào t?o ngu?n nhân l?c không ch? gi?i lý thuy?t mà còn ph?i c?ng tay ngh?. Do ?ó,  “?ào t?o kép” là m?t mô hình r?t ???c ?a chu?ng t?i ?ây. B?n không ch? ???c giáo d?c b?i nh?ng giáo s? ti?n s? hàng ??u th? gi?i mà còn ???c th?c hành trong m?t môi tr??ng tiên ti?n,hi?n ??i. ?ây là n?n t?ng giúp b?n trau d?i c?ng nh? phát tri?n v??t b?c kh? n?ng c?a b?n thân.

C? h?i h?c ngh? nghi?p

 

Ngành Nhà hàng – Khách s?n là m?t trong nh?ng ngành ngh? h?p d?n hi?n nay. Dù b?n mong mu?n tr? thành m?t ng??i qu?n lí chuyên nghi?p, chuyên gia v? ?m th?c hay t? kinh doanh, vi?c ???c ?ào t?o bài b?n t?i qu?c gia hàng ??u th? gi?i này s? khi?n b?n t? tin làm vi?c không ch? t?i Vi?t Nam mà c? ? CHLB ??c và nhi?u n??c khác trên th? gi?i.

Nh?ng k? n?ng ???c ?ào t?o:

??i v?i ngành Nhà hàng:

+ Qu?n lí ph?c v? th?c ?n và ?? u?ng

+ Qu?n lí, t? ch?c các ho?t ??ng d?ch v? t?i nhà hàng

+ T? ch?c các s? ki?n và l? h?i

??i v?i ngành Khách s?n:

+ Ti?p nh?n, h? tr? và t? v?n

+ Ki?m tra và b? trí phòng

+ H??ng d?n các cu?c g?i bán hàng và giao d?ch

+ Lên k? ho?ch, t? ch?c th?c hi?n các s? ki?n

+ Phát tri?n, th?c hi?n và giám sát các ho?t ??ng ti?p th? c?a khách s?n

Sau th?i gian 03 n?m làm vi?c có th? v? n??c ho?c gia h?n h?p ??ng làm vi?c t?i ??c. Nê?u ????c gia ha?n h??p ?ô?ng va? tiê?p tu?c la?m viê?c ta?i ???c 05 n?m n??a, ho?c viên sau ?o? co? quyê?n ?i?nh c? ta?i ???c.

V?y b?n ?ã tr? l?i ???c câu h?i: Du h?c ??c ngành nhà hàng – khách s?n có th?c s? h?p d?n?

  canada goose männer canada goose männer

Categorised in: