Các loại vé tàu điện phổ biến tại Đức

Bài vi?t d??i ?ây, chúng tôi ti?p t?c g?i ??n các b?n nh?ng lo?i vé tàu ?i?n ph? bi?n t?i ??c, giá c?, cách s? d?ng, nh?ng ?i?u c?n bi?t… ??ng b? qua bài vi?t vô cùng h?u ích này nhé.

Schönes-Wochenende-Ticket (Happy weekend) – Vé cu?i tu?n

 K?t qu? hình ?nh cho Schönes-Wochenende-Ticket

?ây là lo?i vé cho phép b?n ?i l?i không gi?i h?n trong m?t ngày vòng quanh n??c ??c t? 0h ngày hôm tr??c ??n 03:00 sáng ngày hôm sau. Vé ch? áp d?ng cho 2 ngày cu?i tu?n. Giá vé là €40 cho ng??i ??u tiên và ch? m?t thêm €4 cho nh?ng ng??i ti?p theo n?u ?i theo nhóm (ví d? nh? ?i 2 ng??i m?t €44, 3 ng??i m?t €48 và t?i ?a ch? ???c 5 ng??i).

Vé Happy Weekend không dùng ???c cho các lo?i tàu nhanh nh? IC, EC và ICE mà ch? dùng ???c cho tàu vùng (lo?i tàu mà có ký hi?u RE, RB, IRE or S-Bahn khi b?n tìm vé trên Bahn.de).

Quer-durchs-Land-Ticket (Weekday ticket) – Vé ngày th??ng trong tu?n 

K?t qu? hình ?nh cho Quer-durchs-Land-Ticket

T??ng t? nh? vé cu?i tu?n, vé ngày cho phép b?n ?i không gi?i h?n t?t c? các vùng trên kh?p n??c ??c v?i giá vé c? ??nh là €44, thêm €6 cho ng??i ti?p theo và t?i ?a là 5 ng??i. Vé này c?ng ch? ?i ???c các lo?i tàu ch?m nh? vé cu?i tu?n (tàu RE, RB, IRE, S-Bahn), b?t ??u t? 9h sáng ??n 3:00 ngày hôm sau. Vì v?y b?n c?n cân nh?c n?u ?i các chuy?n ?i dài s? m?t r?t nhi?u th?i gian, ch?m h?n nhi?u so v?i tàu IC hay ICE và s? ph?i chuy?n tàu khá nhi?u.

Lander tickets – Vé theo vùng

K?t qu? hình ?nh cho Lander tickets

?ây là vé ???c ?i không gi?i h?n nh?ng ch? trong m?t vùng nh?t ??nh và trong m?t ngày mà mình ch?n tr??c. Gi?ng nh? các lo?i vé trên, Lander ticket n?u dùng trong tu?n t? th? 2-6 thì ph?m vi là t? 9h sáng ??n 3:00 sáng ngày hôm sau, còn dùng vào cu?i tu?n thì là t? 0h ??n 3:00 ngày hôm sau.

 

S? có danh sách 16 vùng trên toàn n??c ??c, ví d? nh? x? Bavaria , Munich, Brandenburg – Berlin. Giá vé gi?a các vùng này c?ng khác nhau nên b?n ph?i l?a ch?n t?ng vùng ?? xem thông tin giá vé, th??ng là t? 23EUR. Ngoài ra b?n nào quan tâm ??n các thành ph? khác trong l?ch trình nh? Berchtesgaden (Eagles Nest) hay Füssen n?i có lâu ?ài Neuschwanstein có th? tham kh?o thêm lo?i vé vùng riêng là Bayern ticket, cho phép ?i trong ngày t? Munich ??n các ??a ?i?m trên. Giá vé cho 1 ngày là €23/ng??i và thêm €5 cho m?i ng??i ti?p theo trong nhóm. M?t s? vùng khác c?ng có vé t??ng t? b?n có th? tham kh?o ? link trên.

L?u ý là các vé này giá áp d?ng cho khoang h?ng 2, không ???c hoàn tr? và không ???c dùng kèm v?i các hình th?c khuy?n m?i khác.

German Rail Pass

K?t qu? hình ?nh cho German Rail Pass

?ây là m?t trong nh?ng lo?i ?i l?i không gi?i h?n trong n?i b? m?t n??c c?a châu Âu v?i s? ngày ch?n tr??c, hay còn g?i là One country pass. Có khá nhi?u l?a ch?n v? s? ngày ?i, có th? ?i liên ti?p ho?c ch?n m?t s? ngày nh?t ??nh trong 1 tháng, 2 tháng.

Nh?ng l?u ý v? ??t ch? và hoàn vé các b?n c?n bi?t

 

Các chuy?n tàu vùng, ng?n và ch?m b?n không c?n ph?i ??t tr??c (nh?ng chuy?n có ký hi?u R, RE, M, ALX khi b?n search t? Bahn.de) vì nh?ng chuy?n này lúc nào c?ng có ch?.

Các chuy?n tàu nhanh và ???ng dài nh? IC, ICE thì b?n không c?n mua tr??c n?u ??nh mua lo?i vé ??t ti?n Flexpreis (full-flex standard price) v?i giá c? ??nh, còn n?u ??nh mua lo?i r? h?n nh? Sparpreis (savings) b?n nên ??t tr??c n?u mu?n mua ???c giá t?t. L?u ý là v?i hành trình dài vi?c ??t ch? c?ng khá quan tr?ng, nó giúp b?n ng?i ?úng toa. Các toa khác nhau có th? ??n các b?n cu?i khác nhau và ng?i nh?m toa có th? s? không ??n ???c n?i c?n ??n.

Lu?t b?o v? ng??i tiêu dùng ? ??c yêu c?u DB Bahn ph?i hoàn tr? m?t ph?n ti?n vé n?u chuy?n tàu c?a b?n tr? h?n 1h ??ng h?. B?t c? chuy?n nào ch?m 60? b?n ???c hoàn 25% giá vé, ch?m 120? tr? lên ???c hoàn 50% vé, b?n nh? ?? ?òi quy?n l?i cho mình n?u b? tr? tàu. Ngoài ra thì tr? em d??i 15 tu?i ???c ?i kèm v?i ng??i l?n mi?n phí, mi?n là tên c?a bé ???c ???c ghi trên vé c?a ng??i l?n ?i cùng. canada goose sale canada goose sale

Categorised in: