Chọn du học Đức sẽ được hưởng một số chính sách hỗ trợ của chính phủ Đức

V?i ch?t l??ng ?ào t?o thu?c Top hàng ??u th? gi?i và b?ng c?p ???c công nh?n trên toàn c?u, ??c là m?t trong nh?ng ?i?m ??n ???c ?a chu?ng nh?t. Du h?c ??c v?i nhi?u ?u th? không ch? là ni?m mong ??c c?a nhi?u sinh viên Vi?t Nam mà còn là s? l?a ch?n khôn ngoan c?a r?t nhi?u sinh viên ??n t? châu Âu và các n??c khác nhau.

Hi?n nay, có kho?ng 260.000 sinh viên n??c ngoài ?ang h?c t?p t?i h?n 370 tr??ng ??i h?c khác nhau t?i ??c. V?i v? trí ??a lý thu?n l?i, v?n hoá, con ng??i và h? th?ng giáo d?c có nhi?u ?u vi?t, n??c ??c ?ã tr? thành n?i lý t??ng cho nhi?u ??i t??ng sinh viên, cán b? khoa h?c tr?, nghiên c?u sinh qu?c t? ??n h?c t?p, nghiên c?u và làm vi?c. ??c là m?t qu?c gia s? h?u m?t h? th?ng d?y ngh? n?i ti?ng th? gi?i, song hành h?c ?i ?ôi v?i làm. Các tr??ng ??i h?c t?i ??c luôn k?t h?p ch?t ch? v?i các T?p ?oàn kinh t?, doanh nghi?p trong l?nh v?c nghiên c?u và phát tri?n ?? cùng ?ào t?o.

Do ?ó, quá trình ?ào t?o du h?c ??c giúp cho ng??i h?c có th? phát huy t?i ?a n?ng l?c nghiên c?u, th?c hành. H? th?ng Giáo d?c ??i h?c và D?y ngh? c?a ??c ???c công nh?n có ch?t l??ng cao, ??c bi?t v?i các ngành khoa h?c k? thu?t, kinh t?, y khoa, lu?t. M?t trong nh?ng bí quy?t phát tri?n thành công và b?n v?ng c?a n?n kinh t? ??c là ngu?n nhân l?c và tính n?ng ??ng.

?u tiên hàng ??u cho giáo d?c – H?c phí và chi phí sinh ho?t khi du h?c ??c th?p

Các chính sách giáo d?c t?i ??c luôn th? hi?n ???c tính ?u vi?t, s? công b?ng và luôn khuy?n khích kh? n?ng t? duy và h?c t?p c?a h?c sinh, sinh viên. Ngoài ra, trong các ?i?u lu?t, n??c ??c c?ng qui ??nh r?t rõ các chính sách v? vi?c làm cho sinh viên, giúp cho sinh viên phát huy ???c tính ??c l?p, t? ch? trong h?c t?p và t? ch?c cu?c s?ng. Hi?n nay có 4 bang trong t?ng s? 16 bang c?a ??c th?c hi?n vi?c thu h?c phí t? h?c k? 1, nh?ng ch? ? m?c v?a ph?i: 500 Euro m?t h?c k?, t??ng ???ng 27 tri?u ??ng m?t n?m (? Anh m?c h?c phí hi?n nay ?ã t?ng lên 9.000 b?ng m?t n?m, t??ng ???ng 306 tri?u ??ng). Còn l?i 12 bang không thu h?c phí.

Sinh viên n??c ngoài khi ch?n du h?c ??c ch? ph?i tr? chi phí sinh ho?t ? m?c th?p nh?t châu Âu (trung bình: 4800 ??n 5400 Euro m?t n?m), sinh viên có th? làm thêm 90 ngày trong m?t n?m. V?i m?c l??ng bình quân là 7 Euro m?t gi?, sinh viên có th? ki?m thêm kho?ng 5040 Euro m?t n?m (= 90 ngày x 8h/ngày x 7 Euro/h), có ngh?a v?i m?c thu nh?p này sinh viên ?ã có th? t? trang tr?i chi phí sinh ho?t c?a mình. Khi du h?c ??c, các du hoc sinh ki?m vi?c làm thêm t??ng ??i d? chính vì v?y nhi?u b?n có th? t? nuôi s?ng b?n thân mình mà không c?n ph?i xin ti?n thêm t? gia ?ình.

Du h?c ??c: ?n ??nh v? chính tr? và an toàn cho sinh viên

??c là m?t trong nh?ng ??t n??c an toàn nh?t th? gi?i v? s? ?n ??nh chính tr? và an ninh xã h?i. T?i ??c, b?n s? ???c h??ng m?t ch? ?? b?o hi?m y t? tuy?t v?i. Khi các b?n ?ã ?óng b?o hi?m y t? thì b?n s? ???c h??ng hoàn toàn mi?n phí t?t c? các d?ch v? y t? mà không ph?i m?t thêm b?t k? m?t kho?n chi phí nào khác. H? th?ng b?nh vi?n và phòng khám t?i ??c ???c ?ánh giá là hi?n ??i và thân thi?n nh?t Châu âu, chính vì v?y mà nhi?u ng??i trên th? gi?i ch?n ??c là n?i v?a khám ch?a b?nh l?i v?a là n?i k?t h?p du l?ch và ngh? ng?i an d??ng.

Ph?n l?n m?i m?t thành ph? t?i ??c ??u có h?i sinh viên Vi?t Nam, các b?n khi du h?c ??c s? ???c các thành viên trong h?i chia s? và giúp ?? trong nh?ng lúc khó kh?n. Chính vì th? H?i Sinh viên Vi?t Nam t?i ??c ???c b?n bè th? gi?i công nh?n là m?t trong nh?ng h?i sinh viên ?oàn k?t và t??ng thân t??ng ái n?i ti?ng t?i Châu Âu. Chính vì th? khi du h?c ??c b?n s? c?m th?y an toàn nh? b?n ?ang s?ng t?i nhà mình v?y.

Ch?n du h?c ??c s? ???c h??ng m?t s? chính sách h? tr? c?a chính ph? ??c

Các d?ch v? h? tr? sinh viên: Gi?m ti?n ?n ? các nhà ?n sinh viên, mi?n phí ?i l?i b?ng các ph??ng ti?n giao thông công c?ng trong n?i b? c?a bang, mi?n ho?c gi?m vé vào c?a ? các khu du l?ch, danh lam th?ng c?nh, ???c h??ng các d?ch v? ch?m sóc y t? và s?c kh?e t?t nh?t v?i m?c b?o hi?m t?i thi?u, vv… khi du h?c t?i ??c.

Chính ph? cho phép sinh viên ???c làm thêm 90 ngày trong m?t n?m. V?i m?c l??ng bình quân là 7 Euro m?t gi?, sinh viên có th? ki?m thêm kho?ng 5040 Euro m?t n?m (= 90 ngày x 8h/ngày x 7 Euro/h), có ngh?a v?i m?c thu nh?p này sinh viên ?ã có th? t? trang tr?i chi phí sinh ho?t c?a mình.

Sau khi t?t nghi?p sinh viên có r?t nhi?u c? h?i ? l?i làm vi?c t?i ??c và chính ph? t?o ?i?u ki?n gia h?n visa cho sinh viên. Hi?n t?i có 500 Công ty l?n nh?t th? gi?i có m?t ? ??c trong t?ng s? 45.000 công ty n??c ngoài.

M?t s? t? ch?c c?a chính ph? có chính sách h? tr? h?i h??ng cho sinh viên sau khi hoàn thành khóa du h?c ??c v? n??c v?i m?c chi phí ??u t? cho m?t ch? làm vi?c ??n 10.000 Euro và t? 3 ??n 6 tháng l??ng (bình quân: 500 Euro/tháng).

Ti?ng ??c – m?t ngo?i ng? h?p d?n

Ti?ng ??c là ti?ng m? ?? ???c nói nhi?u nh?t trong liên minh châu Âu (EU) và m?t trong m??i ngôn ng? ???c nói nhi?u nh?t trên th? gi?i. Hi?n nay trên th? gi?i có kho?ng 17 tri?u ng??i h?c ti?ng ??c t?i các c? quan và tr??ng h?c.

Ti?ng ??c là ngo?i ng? quan tr?ng th? hai ? châu Âu. Trong liên minh châu Âu có 63 tri?u ng??i dùng ti?ng ??c là ngo?i ng?: Ti?ng Anh: 38%; Ti?ng ??c: 14%; Ti?ng Pháp: 14%; Ti?ng Tây Ban nha: 6%; Ti?ng Nga: 6%; Ti?ng Italy: 3%; Ti?ng Ba Lan: 1%.

V?i s? ch?m ch? và c? g?ng c?a các b?n sinh viên ch? trong vòng 6 tháng ??n 1 n?m h?c t?p là các b?n không nh?ng bi?t thêm m?t ngo?i ng? n?i ti?ng th? gi?i mà còn có th? có trình ?? ti?ng ??c ?? thêm ?i?u ki?n ?? du h?c ??c giúp gi?c m? du h?c c?a các b?n s?m tr? thành hi?n th?c.

Du h?c ??c – C? h?i s?ng và tr?i nghi?m ? m?t n??c phát tri?n vào b?c nh?t ? châu Âu

??c là n?n kinh t? l?n nh?t Liên minh Châu Âu và l?n th? t? th? gi?i sau M?, Nh?t b?n và Trung qu?c. 70% các phát minh khoa h?c b?t ngu?n t? n??c ??c. ??c ??ng ??u châu Âu v?i h?n 26.500 b?n quy?n phát minh ???c ??ng ký t?i C? quan b?n quy?n châu Âu.

??c thu?c s? nh?ng n??c có m?c s?ng cao nh?t th? gi?i. Theo ch? s? phát tri?n con ng??i HDI c?a Liên hi?p qu?c và tính theo tu?i th?, t? l? ng??i bi?t ch? và thu nh?p bình quân ??u ng??i thì ??c là m?t trong nh?ng n??c phát tri?n nh?t th? gi?i.

C? h?i du l?ch châu Âu không biên gi?i khi du h?c t?i ??c

T?i ??c t?p trung h?n 600 danh lam th?ng c?nh c?a th? gi?i. Quy?n h??ng d?n du l?ch n?i ti?ng c?a Úc ‘Lonely Planet” trong t?p san ??c bi?t “Best in Travel 2010” ?ã x?p ??c vào v? trí th? 2 trong s? nh?ng ??t n??c du l?ch ???c ?a thích nh?t, vì s? ?a d?ng và s? ??i thay- và vì t?i ??c, nh?t là ? Berlin, ng??i ta có th? tr?c ti?p tìm hi?u ???c l?ch s?. Sinh viên khi du h?c ??c có c? h?i ?i du l?ch khám phá n?n v?n hóa c?a 27 n??c trong liên minh châu Âu mà không c?n xin Visa vào các n??c và tiêu chung m?t ??ng ti?n Euro.

Du l?ch t?i Châu Âu s? r?t là ??t ?? n?u b?n là ng??i ?i du l?ch t? Vi?t Nam, nhi?u ng??i kh?p n?i trên th? gi?i m? ??c trong cu?c ??i ???c ?i du l?ch Châu Âu m?t l?n nh?ng th??ng là không ?? chi phí ho?c không có th?i gian c?n thi?t. Nh?ng khi b?n là sinh viên t?i ??c thì ?i?u ?ó th?t là ??n gi?n v?i nhi?u c? h?i ?i du l?ch b?i kh?p Châu Âu v?i nh?ng chi phí r?t th?p và ???c th??ng lãm nh?ng c?nh ??p b?c nh?t th? gi?i trong nh?ng n?m tháng tr? và ??p nh?t c?a cu?c ??i mình.

  canada goose frauen canada goose frauen

Categorised in: