Du học Đức: những thành phố xinh đẹp nhất dành cho bạn

Du h?c ??c – c? h?i giúp b?n khám phá và tr?i nghi?m nh?ng ??a ?i?m n?i ti?ng. Cùng chúng tôi d?o vòng quanh khám phá nh?ng thành ph? xinh ??p l?ng l?y và m?ng m? nh?t n??c ??c nhé!

1. München

 K?t qu? hình ?nh cho munchen

München là th? ph? c?a ti?u bang Bayern và m?t trong nh?ng trung tâm Kinh t?, Giao thông và V?n hóa quan tr?ng nh?t c?a C?ng hòa liên bang ??c.

 

Thành ph? c? kính và ph?n hoa này luôn n?i ti?ng v?i nh?ng công trình ki?n trúc c?, nh?ng ??i l? l?n và ??c bi?t là l? h?i bia Oktoberfest có t? g?n 200 n?m qua. München hi?n ?ang x?p h?ng th? 14 trong b?ng ch? s? t?t nh?t cho sinh viên.

2. Berlin

 K?t qu? hình ?nh cho berlin

Berlin là Trung tâm Chính tr?, V?n hóa, Khoa h?c quan tr?ng c?a châu Âu. ?ô th? l?n này là m?t ?i?m nút giao thông và m?t trong nh?ng thành ph? thu hút ???c nhi?u khách du l?ch nh?t c?a l?c ??a này. Nhi?u tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u, nhà hát và vi?n b?o tàng t?i Berlin có danh ti?ng qu?c t?.

 

Th? ?ô c?a ??c là m?t ?i?m ??n du l?ch n?i ti?ng và là thành ph? c?a sinh viên ?a d?ng nhi?u c? h?i tr?i nghi?m. Hi?n ?ang ??ng th? 16 trong b?ng ch? s? thành ph? t?t nh?t cho sinh viên và là cái nôi c?a các tr??ng ??i h?c hàng ??u ? ??c.

 

3. Hamburg

K?t qu? hình ?nh cho Hamburg

Hamburg là th? ?ô c?a Truy?n thông, thành ph? Th??ng m?i Qu?c t? và c?ng là trung tâm Th??ng m?i, V?n hoá c?a phía B?c n??c ??c, trung tâm c?a vùng ?ô th? Hamburg

4. Aachen

K?t qu? hình ?nh cho aachen

Aachen n?m ? v? trí c?c Tây n??c ??c giáp ranh v?i biên gi?i B? c?ng nh? Hà Lan. ?ây là n?i có l?ch s? lâu ??i nh?t n??c ??c

T?i Aachen không có khuôn viên riêng c?a tr??ng ??i h?c, thay vào ?ó là các khoa và vi?n c?a tr??ng ???c chia ra kh?p n?i t?i thành ph?. N?u có vé dành cho sinh viên (bao g?m trong phí h?c k?) thì b?n có th? ?i l?i v?i t?t c? các ph??ng ti?n công c?ng khi không th? ?i b? ???c.

  canada goose outlet canada goose outlet

Categorised in: