Hướng dẫn cách mở tài khoản du học Đức tại ngân hàng Vietinbank

Vietinbank là ngân hàng Vi?t Nam duy nh?t có 2 chi nhánh ? th? ?ô Berlin và Frankfurt, vì v?y n?u du h?c sinh mu?n ?i du h?c ??c và c?n m? tài kho?n du h?c thì Vietinbank chính là l?a ch?n t?i ?u. Tài kho?n du h?c ??c là tài kho?n ti?n g?i thanh toán b?ng ??ng EUR do VietinBank – Chi nhánh ??c m? cho du h?c sinh Vi?t Nam có nhu c?u xin c?p th? th?c du h?c t?i n??c CHLB ??c, d??i hình th?c tài kho?n phong to? (Sperrkonto) theo quy ??nh c?a ??i s? quán ??c t?i Vi?t Nam ?? ch?ng minh tài chính. V?i bài vi?t này, chúng tôi s? h??ng d?n các b?n cách m? tài kho?n du h?c ??c t?i ngân hàng Vietinbank m?t cách ??n gi?n và d? th?c hi?n nh?t.

 

??u tiên, các b?n ph?i tìm hi?u thông tin và m? tài kho?n ? chi nhánh VietinBank t?i Vi?t Nam. H? s? ??ng ký m? tài kho?n g?m:

– B?n sao công ch?ng h? chi?u (còn hi?u l?c t?i thi?u 06 tháng)

– Gi?y ?? ngh? m? tài kho?n ( do VietinBank ban hành)

– B?n sao công ch?ng gi?y báo nh?p h?c (Bedingter Zulassungsbescheid); ho?c gi?y ch?ng nh?n ??ng ký tr??c su?t h?c t?i m?t tr??ng c?a ??c (Studienplatzvormerkung); ho?c gi?y ch?ng nh?n c?a C? quan th?m ??nh h? s? xin h?c ??i h?c/Cao ??ng (ASSIST-Bescheinigung – “endgültige Mitteilung”). Trong tr??ng h?p ch?a có b?n g?c, du h?c sinh có th? n?p b?n photo, tuy nhiên ph?i b? sung b?n sao công ch?ng tr??c khi nh?n gi?y xác nh?n s? d? tài kho?n.

Ti?p theo, chi nhánh VietinBank t?i Vi?t Nam s? h? tr? du h?c sinh scan và chuy?n h? s? sang VietinBank – Chi nhánh ??c t?i Berlin (n?u b?n du h?c t?i ?ông ??c) ho?c Frankfurt (n?u b?n du h?c t?i Tây ??c) ?? m? tài kho?n. Sau kho?ng 05 ngày làm vi?c, tuy nhiên vào mùa cao ?i?m n?p h? s? nh?p h?c, quá trình m? có th? kéo dài h?n d? ki?n, du h?c sinh s? nh?n ???c b?n scan thông báo thông tin tài kho?n qua ??a ch? email ?ã ??ng ký v?i VietinBank.

 

Sau khi nh?n ???c thông tin tài kho?n, các b?n ph?i t?i tr? s? chi nhánh VietinBank t?i Vi?t Nam, n?i n?p h? s? m? tài kho?n, ?? làm th? t?c chuy?n ti?n. Ngân hàng VietinBank s? h? tr? cung ?ng ho?c cho vay EUR n?u các b?n có nhu c?u. Sau t?i ?a 02 – 04 ngày làm vi?c, các b?n s? nh?n ???c b?n scan gi?y xác nh?n s? d? tài kho?n qua ??a ch? email ?ã ??ng ký v?i VietinBank,. Vi?c ti?p theo các b?n c?n làm là in b?n scan ?? b? sung vào h? s? xin c?p th? th?c. N?u có ng??i thân ? ??c, các b?n có th? nh? ng??i thân ? n??c ngoài n?p h? ti?n vào tài kho?n theo thông tin tài kho?n ?ã ???c VietinBank cung c?p.

Cu?i cùng, khi ?ã chính th?c sang ??c du h?c, các b?n nh? mang gi?y ??ng ký t?m trú/t?m v?ng t?i ??c (Anmeldung) và h? chi?u ??n VietinBank – Chi nhánh ??c t?i Berlin ho?c Frankfurt ?? kích ho?t tài kho?n và ??ng ký s? d?ng các d?ch v? gia t?ng khác nh? phát hành th? ATM, internet banking, u? nhi?m chi, v.v. Tr??ng h?p du h?c sinh không có ?i?u ki?n tr?c ti?p ??n chi nhánh ngân hàng t?i ??c ??c thì có th? kích ho?t tài kho?n qua ???ng b?u ?i?n theo h??ng d?n c?a nhân viên ngân hàng.

?? bi?t thêm các thông tin chi ti?t, các b?n có th? truy c?p website ho?c liên h? hotline c?a ngân hàng Vietinbank.

Chúc các b?n thành công!

  canada goose sale canada goose sale

Categorised in: