Những khó khăn khi du học nghề tại Đức

Du h?c ngh? t?i ??c: ???c mi?n h?c phí, h??ng tr? c?p, thu nh?p cao, c? h?i ??nh c? l?n. V?y bên c?nh nh?ng ?u ?ãi vô cùng h?p d?n ?ó, các du h?c sinh s? ph?i ??i m?t v?i nh?ng khó kh?n nào? 

Rào c?n ngôn ng?

 

Ti?ng ??c là m?t trong nh?ng ngôn ng? khó h?c. Ngay khi ? Vi?t Nam, ?? ?? ?i?u ki?n xin visa t? ??i s? quán, các b?n ph?i dành th?t nhi?u th?i gian và công s?c h?c t?p ?? thi ???c b?ng B1. Sang ??c, t?t c? m?i ho?t ??ng c?a b?n s? th?c hi?n b?ng ti?ng ??c, ch?a k? ti?ng ??c b?n ???c h?c so v?i phát âm th??ng ngày c?a ng??i b?n ??a không gi?ng nhau 100%… Nên n?u v?n ti?ng ??c c?a b?n h?n ch? thì cu?c s?ng c?a b?n s? g?p r?t nhi?u khó kh?n ??y.

V?a h?c v?a làm ch?a bao gi? là chuy?n d? dàng

Các ch??ng trình du h?c ngh? t?i ??c c?ng gi?ng nh? ch??ng trình h?c ngh? c?a các n??c khác, các b?n s? v?a h?c lý thuy?t v?a th?c hành t?i các doanh nghi?p. Ch??ng trình h?c ngh? ? ph?n lý thuy?t không quá n?ng nh? các ch??ng trình h?c ??i h?c, cao ??ng, tuy nhiên ?? có th? v?a h?c lý thuy?t hi?u qu? v?a th?c hành làm vi?c t?i các doanh nghi?p v?i l?ch trình dày ??c mà v?n ??m b?o th?i gian ngh? ng?i c?ng nh? s?c kh?e c?a các b?n cùng là m?t vi?c vô cùng khó kh?n.

Khó kh?n trong b??c ??u hoà nh?p v?i cu?c s?ng m?i

 

??c là m?t ??t n??c ph??ng tây v?i nhi?u ?i?m khác bi?t v? ?m th?c, v?n hoá, l?i s?ng, thói quen…. so v?i Vi?t Nam. Vì th? khi sang du h?c t?i ?ây các b?n s? g?p ph?i nhi?u khó kh?n ?? hoà nh?p ???c v?i cu?c s?ng m?i. B?n s? ph?i h?c r?t nhi?u ?i?u: t? cách ?i l?i b?ng các ph??ng ti?n công c?ng, cách tra các b?ng gi? tàu ?? ??n tr??ng, ??n các c?a hàng, siêu th?… ?? mua nh?ng th? c?n thi?t cho cu?c s?ng hàng ngày, ??n vi?c ph?i ?i ??ng ký ch? ?, kích ho?t tài kho?n, mua b?o hi?m y t?, gia h?n visa…

S?c v?n hoá

Nh? ?ã nói ? trên, l?i s?ng c?a ng??i ??c khác xa so v?i ng??i Vi?t Nam. B?i th? mà nhi?u b?n sinh viên khi sang du h?c ??c kho?ng th?i gian ??u b? s?c v?n hoá. Tuy nhiên b?n c?ng ??ng quá lo l?ng, m?c dù có v? b? ngoài l?nh lùng nh?ng ng??i ??c khá nhi?t tình và s?n sàng giúp ?? n?u b?n bi?t cách ch? ??ng b?t chuy?n và giao ti?p m?t cách c?i m?.

Khó kh?n trong chuy?n h?c t?p

Nhi?u du h?c sinh vì ?ã quen v?i cách h?c ?  Vi?t Nam nên h?u nh? không bi?t cách t? h?c, không bi?t qu?n lý th?i gian, không bi?t cách lên m?t ch??ng trình h?c t?p phù h?p. M?i khi c?n phát bi?u, thuy?t trình, hay làm vi?c theo nhóm thì các b?n b? thi?u t? tin, lúng túng và lo s?… Nh?ng ch? m?t th?i gian ??u thôi. N?u b?n v??t qua ???c sau ?ó m?i chuy?n s? d? dàng h?n nhi?u.

  canada goose sale canada goose sale

Categorised in: