Thông tin khi xin visa

T? ngày 01.01.2007 t?t c? nh?ng ai mu?n h?c ??i h?c ? ??c ??u ph?i n?p h? s? tr??c tiên t?i b? ph?n ki?m tra h?c v?n (APS) t?i ??i s? quán Hà N?i. Sau khi th?m tra h? s?, APS s? c?p m?t ch?ng nh?n ho?c ch?ng ch?. Ch?ng nh?n ho?c ch?ng ch? này là ?i?u ki?n ?? xét duy?t h? s? xin visa ??c tr??c khi ?i du h?c.

V? c? b?n, th? t?c APS g?m hai ph?n:

– Th?m tra gi?y t? mà sinh viên n?p

– Ki?m tra TestAS (??i v?i sinh viên ch?a có b?ng t?t nghi?p ??i h?c) ho?c ph?ng v?n APS (??i v?i sinh viên ?ã có b?ng t?t nghi?p ??i h?c)

Thông tin v? TestAS khi xin visa ??c

TestAS là m?t bài ki?m tra ?? ?ánh giá kh? n?ng h?c ??i h?c c?a sinh viên n??c ngoài t?i ??c. Qua k?t qu? c?a TestAS, sinh viên n??c ngoài có th? ?ánh giá v? trí c?a mình so v?i các sinh viên (n??c ngoài) khác. Các tr??ng ??i h?c ??c có th? s? d?ng k?t qu? c?a TestAS ?? ?u tiên xét tuy?n.

TestAS xin visa ??c ???c làm b?ng ti?ng ??c ho?c ti?ng Anh (nên có trình ?? B1 ?? làm ???c t?t) và m?i k? thi bao g?m các ph?n nh? sau:

 • Ph?n ki?m tra kh? n?ng ngo?i ng? (Sprach-Screening, Language Screening), online trên máy tính, kho?ng 30 phút
 • Ph?n chính (Kerntest, Core Test), ki?m tra vi?t bình th??ng, 110 phút
 • Ph?n chuyên ngành, c?ng ki?m tra vi?t bình th??ng, t? 145 – 150 phút và ???c chia ra:
  • Nhân v?n h?c, V?n hóa h?c và Khoa h?c Xã h?i
  • Khoa h?c K? thu?t
  • Toán, Tin và Khoa h?c T? nhiên
  • Kinh t? h?c

Thông tin v? ph?ng v?n APS khi xin visa ??c

APS là m?t b? ph?n thu?c Phòng V?n hóa c?a ??i s? quán ??c Hà N?i. APS th?m tra li?u sinh viên xin visa ??c có ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n c? b?n ?? nh?p h?c ??i h?c t?i ?ây, ??ng th?i th?m tra các ch?ng ch? h?c t?p. Th? t?c này ???c áp d?ng t? ngày 01 tháng 1 n?m 2007 ??i v?i t?t c? các sinh viên mu?n b?t ??u h?c ??i h?c ? ??c t? h?c k? mùa ?ông n?m 2007.

Sau khi ph?ng v?n APS, n?u sinh viên ??t ??y ?? các yêu c?u s? ???c APS c?p cho m?t ch?ng ch? hay m?t gi?y ch?ng nh?n (cho các khóa h?c thu?n túy ngh? thu?t). Ch?ng ch? hay ch?ng nh?n này là m?t trong nh?ng ?i?u ki?n ?? ???c du h?c ??c t?i m?t tr??ng ??i h?c t?i ?ây. Các ch?ng ch? và gi?y ch?ng nh?n có hi?u l?c vô th?i h?n.

Ph?ng v?n APS ?? xin visa ??c chia thành các nhóm sau:

 • T?t c? các sinh viên Vi?t Nam s? theo h?c ??i h?c ? ??c (nh?ng ng??i v?a t?t nghi?p THPT và ?? vào ??i h?c, nh?ng ng??i ch?a t?t nghi?p ??i h?c ? Vi?t Nam, nh?ng ng??i ?ã t?t nghi?p cao ??ng) – các thông tin ti?p theo có trong h??ng d?n “Th? t?c APS thông th??ng cho sinh viên h?c ??i h?c t?i ??c“
 • T?t c? các sinh viên Vi?t Nam mu?n ti?p t?c du h?c t?i ??c sau khi ?ã t?t nghi?p ??i h?c (?? l?y b?ng ??i h?c th? hai, l?y b?ng th?c s?, hay tham gia các khóa ?ào t?o sau ??i h?c) – các thông tin ti?p theo có trong h??ng d?n “Th? t?c APS thông th??ng cho sinh viên h?c sau ??i h?c t?i ??c”
 • Các sinh viên h?c các ngành h?c thu?n túy ngh? thu?t (ví d? d??ng c?m, múa, h?i h?a) – các thông tin ti?p theo trong h??ng d?n “APS cho Ngh? s?“

T?t c? nh?ng ng??i xin du h?c ??c ?ã nh?n ???c m?t h?c b?ng t? công qu? c?a CHLB ??c (ví d? nh? c?a DAAD ho?c t? Qu? c?a m?t T? ch?c chính tr? ??c) hay c?a B? Giáo d?c và ?ào t?o Vi?t Nam – MoET – và ???c chuyên gia ??c th?ng nh?t v?i ??i s? quán ??c ho?c DAAD l?a ch?n ? Vi?t Nam, nh?ng ng??i s? sang làm lu?n án ti?n s? t?i m?t tr??ng ??i h?c ??c, và nh?ng sinh viên ?i du h?c ??c tr??c ngày 30.04.2007 mang visa ??c không c?n qua th? t?c APS.

Ph?ng v?n APS xin visa ??c th?m tra nh?ng gì?

APS kh?ng ??nh, li?u sinh viên xin du h?c ??c có ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n c? b?n ?? nh?p h?c ??i h?c t?i ?ây hay không b?ng cách:

 • th?m tra tính xác th?c c?a các gi?y t? mà sinh viên n?p
 • ki?m tra li?u sinh viên có ?áp ?ng các ?i?u ki?n ?? ??ng ký ??i h?c ? ??c và
 • n?u sinh viên h?i ?? ?i?u ki?n thì m?i sinh viên ??n ph?ng v?n (ch? ??i v?i các ??i t??ng h?c sau ??i h?c).

Nh?ng sinh viên du h?c ??c h? ??i h?c và v?n ch?a có b?ng t?t nghi?p ??i h?c c?a Vi?t Nam ph?i qua bài thi vi?t TestAS. TestAS là m?t k? thi t?p trung và chu?n m?c nh?m xác ??nh n?ng l?c h?c t?p c?a sinh viên n??c ngoài. Sinh viên có th? l?a ch?n thi b?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng ??c. ?? ngh? m?i sinh viên xin visa ??c t? truy c?p các trang web c?a các tr??ng ??i h?c ??c ho?c liên h? v?i các phòng ph? trách sinh viên qu?c t? ?? tìm hi?u v? nh?ng ?i?u ki?n nh?p h?c c? th? ??i v?i khóa h?c mà mình ??nh theo. Các thông tin ti?p theo cho ??i t??ng này có trong h??ng d?n “Th? t?c APS thông th??ng cho sinh viên h?c ??i h?c t?i ??c“

Nh?ng sinh viên mu?n du h?c ??c h? cao h?c ho?c h?c l?y b?ng ??i h?c th? hai t?i ??c s? ph?i qua ph?ng v?n APS. Trong m?t cu?c ph?ng v?n kéo dài kho?ng 15 phút, sinh viên s? b? h?i v? nh?ng ki?n th?c mình ?ã h?c. B?ng cách ?ó APS th?m tra xem nh?ng ki?n th?c sinh viên th? hi?n có t??ng x?ng v?i b?ng c?p mà sinh viên ?ã trình ra hay không.

Cu?c ph?ng v?n APS s? ???c ti?n hành b?ng ti?ng ??c ho?c ti?ng Anh tùy theo nguy?n v?ng c?a sinh viên. ?ây không ph?i là m?t cu?c thi ngo?i ng?. Tuy nhiên sinh viên ph?i ?? kh? n?ng giao ti?p v?i nh?ng ng??i ph?ng v?n v? các môn mình ?ã h?c, có ngh?a t?i thi?u nên có trình ?? ti?ng ??c ho?c ti?ng Anh ? trình ?? c? b?n t? khá ??n gi?i và ph?i có m?t v?n t? chuyên ngành c? b?n.

N?u k?t qu? ph?ng v?n APS ??t, sinh viên s? nh?n ???c 10 ch?ng ch? b?n g?c. V?i các ch?ng ch? này sinh viên có th? làm th? t?c xin nh?p h?c t?i các tr??ng ??i h?c ??c và sau khi có gi?y nh?p h?c c?a m?t tr??ng ??i h?c, sinh viên có th? n?p ??n xin c?p visa ??c t?i ??i s? quán ??c t?i Hà N?i ho?c T?ng lãnh s? quán ??c t?i TP H? Chí Minh. N?u 10 ch?ng ch? v?n ch?a ??, sinh viên có th? liên h? v?i APS xin c?p thêm.

Th? t?c c?a APS v? c? b?n di?n ra nh? sau:

 • Th?m tra h? s?
 • Ph?ng v?n APS (ch? có trong Th? t?c APS thông th??ng cho sinh viên h?c sau ??i h?c)
 • Thi TestAS theo các k? thi có trong n?m (ch? có trong Th? t?c APS thông th??ng cho sinh viên h?c ??i h?c, ch?a có b?ng ??i h?c)
 • C?p ch?ng ch? ho?c gi?y ch?ng nh?n APS

Ti?p theo ?ó:

 • Xin h?c t?i các tr??ng ??i h?c ??c
 • Xin c?p visa ??c t?i ??i s? quán ??c ho?c T?ng lãnh s? quán ??c t?i TP H? Chí Minh (Th?i gian làm th? t?c th? th?c: thông th??ng kho?ng 4 tu?n)

N?u khi n?p h? s? th?m tra APS mà sinh viên ?ã có k?t qu? thi TestAS, thì b? qua m?c s? 3.

Các cu?c ph?ng v?n dành cho sinh viên ?ã t?t nghi?p ??i h?c ? Vi?t Nam mu?n qua ??c ti?p t?c h?c di?n ra hai k? m?i n?m vào tháng 11 và tháng 5 t?i Hà N?i và Thành ph? H? Chí Minh. Ch?m nh?t là trong tháng 8 ho?c tháng 2 ph?i n?p ho?c g?i h? s? qua ???ng b?u ?i?n cho APS (ngày nh?n ???c ch?m nh?t theo ???ng b?u ?i?n là ngày 31.08. ho?c 28.2!)

??i v?i các th? t?c không kèm ph?ng v?n, h? s? có th? n?p b?t k? lúc nào, không có th?i h?n.

  canada goose online shop canada goose online shop

Categorised in: