Luyện phỏng vấn visa

STK là gì?

STK là t? vi?t t?t c?a Studienkolleg: Là nh?ng tr??ng d? b? ??i h?c dành cho nh?ng ai mu?n sang ??c du h?c nh?ng ch?a t?t nghi?p ??i h?c ? Vi?t Nam ho?c ?ã t?t nghi?p Cao ??ng ? Vi?t Nam.

 

?i?u ki?n ?? ???c vào STK là gì? (ví d? STK München)

 

– ?i?u ki?n 1: T?t nghi?p PTTH ? Vi?t Nam và trúng tuy?n vào h? ?ào t?o ??i h?c Chính quy t?i m?t Tr??ng ??i h?c Vi?t Nam ???c phía ??c công nh?n ho?c ?ã t?t nghi?p Cao ??ng ? Vi?t Nam. ?i?u ki?n v? ?i?m thi không ph?i n?m nào c?ng gi?ng nhau, nên b?n hãy theo dõi th??ng xuyên trên DAAD:

 

  • ?i?u ki?n h?c ??i h?c t?i ??c

– ?i?u ki?n 2: Zulassung. Vì STK München n?m ? bang Bayern nên mu?n ???c vào h?c d? b? ? STK München b?n ph?i xin ???c 1 Zulassung c?a m?t Uni ho?c m?t TU ? bang Bayern (Không ch?p nh?n Zulassung c?a FH). ?i?u ki?n cho Zulassung c?a m?i tr??ng ??i h?c s? khác nhau nên c?n vào trang web c?a tr??ng ?? n?m rõ. Cùng v?i Zulassung này s? là gi?y m?i ??n tham gia k? thi ??u vào Aufnahmetest.

 

– ?i?u ki?n 3: ?? Aufnahmetest.

 

Aufnahmetest

T?t nh?t ph?i có trình ?? v??t trên c? B1, kho?ng B2 ?? có th? gi?i quy?t t?t bài thi ti?ng ??c. V? d?ng bài thì muôn hình v?n tr?ng, không tr??ng nào gi?ng tr??ng nào. Ngay c? bài thi ??u vào qua t?ng n?m c?a m?t tr??ng c?ng thay ??i r?t nhi?u v? c?u trúc d?ng bài (Nghe, ??c hi?u, tr?c nghi?m, C-Test, vi?t ?o?n v?n, Grammatik, onDaF …)

 

??i v?i STK München:

 

  • Kh?i T (Khoa h?c K? thu?t, Toán h?c và Khoa h?c T? nhiên): Thi ti?ng ??c + Toán (cùng ngày v?i thi ti?ng ??c)
  • Kh?i W (Kinh t? h?c và Khoa h?c Xã h?i) và kh?i G (Nhân v?n h?c, Xã h?i h?c, Ngh? thu?t và Ngôn ng?): Thi ti?ng ??c + ti?ng Anh (sau khi ?ã ?? ti?ng ??c)

pandora joyeria pandora joyeria

Categorised in: