Shoold so 1 Copy

Gi?i thi?u chung v? tr??ng Nh?t ng?  Nagoyakita

Tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita n?m ? ??a ch? 478-0016, 3-9-15 phía b?c th? tr?n Kouzouji, thành ph? Kaisugai, t?nh Aichi. S? ?i?n tho?i liên h?: 0568-37-0262. Tr??ng là m?t trong 7 chi nhánh c?a H?c vi?n ngôn ng? Kyoshin. M?c tiêu chính c?a tr??ng là ?ào t?o và h??ng d?n h?c viên h?c ti?ng Nh?t qua các khóa h?c. Tr??ng ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng tr??ng uy tín. H?u h?t các h?c viên c?a tr??ng sau khi k?t thúc khóa h?c ti?ng Nh?t ??u h?c lên cao.

 

du h?c Nh?t B?n tr??ng Nagoyakita

Du h?c Nh?t B?n tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita

Nh?t B?n là m?t trong nh?ng qu?c gia có n?n giáo d?c ??ng trong top ??u th? gi?i v? ch?t l??ng h?c t?p và gi?ng d?y. Các tr??ng h?c c?a Nh?t thu hút r?t nhi?u h?c sinh sinh viên qu?c t? ??n h?c t?p. Nh?m giúp các b?n ?ang có d? ??nh ?i du h?c Nh?t B?n có nhi?u s? l?a ch?n h?n trong vi?c ch?n tr??ng. JVB – ??i di?n tuy?n sinh du h?c Nh?t B?n xin gi?i thi?u ??n các b?n tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita (Aichi).

Gi?i thi?u chung v? tr??ng Nh?t ng?  Nagoyakita

Tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita n?m ? ??a ch? 478-0016, 3-9-15 phía b?c th? tr?n Kouzouji, thành ph? Kaisugai, t?nh Aichi. S? ?i?n tho?i liên h?: 0568-37-0262. Tr??ng là m?t trong 7 chi nhánh c?a H?c vi?n ngôn ng? Kyoshin. M?c tiêu chính c?a tr??ng là ?ào t?o và h??ng d?n h?c viên h?c ti?ng Nh?t qua các khóa h?c. Tr??ng ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng tr??ng uy tín. H?u h?t các h?c viên c?a tr??ng sau khi k?t thúc khóa h?c ti?ng Nh?t ??u h?c lên cao.

Môi tr??ng h?c t?p c?a tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita

Tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita ???c trang b? ??y ?? thi?t b? hi?n ??i, ph?c v? cho quá trình d?y và h?c. Các l?p h?c ???c b? trí v?i s? l??ng h?c viên ít, chia ra t?ng trình ?? c?a m?i h?c viên. T?t c? các b?n trong l?p ??u ???c gi?ng viên h??ng d?n t?n tình.

Tr??ng n?m ? th? tr?n Kouzouji – Aichi r?t thu?n ti?n cho vi?c ?i l?i cho h?c sinh, môi tr??ng trong lành yên t?nh r?t thích h?p cho vi?c h?c t?p.

Các khóa h?c c?a tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita

Tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita ch? có 2 k? nh?p h?c trong m?t n?m. Do v?y, n?u b?n th?c s? mu?n ??ng ký ?i du h?c Nh?t B?n t?i tr??ng Nagoyakita thì nên n?p h? s? s?m.

K? nh?p h?c Tháng 4 Tháng 10
Th?i gian h?c 1 n?m ho?c 2 n?m 1 n?m 6 tháng

Cách th?c tuy?n ch?n

Nhà tr??ng tuy?n sinh theo cách th?c xét duy?t h? s?.

H?c phí tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita

D??i ?ây là b?ng h?c phí thanh toán 6 tháng

Phí d? thi Phí nh?p h?c Phí c? s? v?t ch?t Phí ho?t ??ng H?c phí T?ng (c? thu?)
20,000 yên 50,000 yên 20,000 yên 10,000 yên 330,000 yên 464,400 yên

L?u ý: H?c phí có th? b? thay ??i tùy vào chính sách c?a Nh?t

Ký túc xá

Tr??ng có ký túc xá g?n tr??ng kho?ng 200m, ?i b? m?t 3 phút

Lo?i phòng 2 ng??i – 4 ng??i
Phí vào ký túc xá 30,000 yên
Ti?n b?o hi?m 20,000 yên
Phí kí túc/tháng 25,000 yên
Ti?n ?i?n/tháng 5,000 yên
Phí b?o hi?m h?a ho?n/tháng 500 yên
T?ng ti?n thanh toán ban ??u 6 tháng 233,000 yên
Thi?t b? trong các phòng ?i?u hòa, bàn, gi??ng
Thi?t b? chung N?i c?m ?i?n, nhà b?p, vòi hoa sen, nhà v? sinh, máy gi?t, t? l?nh, wifi

Chú ý:

– Khi d?i ký túc xá tr? chi phí d?n d?p 5,000 yên thì s? ???c hoàn tr?. Nh?ng n?u làm h?ng ho?c làm m?t thi?t b? thì s? m?t toàn b? s? ti?n b?o hi?m.

– Tr??ng h?p ti?n ?i?n 1 tháng v??t quá 5,000 yên thì ph?i thông báo s? chênh l?ch.

H?c b?ng

Tr??ng c?p h?c b?ng khuy?n khích h?c t?p cho nh?ng h?c viên có thành tích h?c t?p xu?t s?c và g??ng m?u.

Vi?c làm thêm

Tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita luôn h? tr? và gi?i thi?u vi?c làm thêm cho các b?n h?c sinh sinh viên có nhu c?u ?i làm thêm.

?? bi?t thêm thông tin v? k? tuy?n sinh du h?c Nh?t b?n tr??ng Nh?t ng? Nagoyakita. B?n vui lòng liên h?: 

?i du h?c nh?t b?n CÔNG TY 

du h?c nh?t b?n  ??a ch?:

☎️ Tel:         0

jvb tuy?n sinh du h?c nh?t b?n 2017  Hotline: michael kors tasche michael kors tasche

Kategorisiert in: